מלגות עידוד למורים במסלול לתואר שני ללא תזה מותאם למורים – מחשבת ישראל (תשע"ח-תשע"ט)

מלגות עידוד למורים
למחשבת ישראל

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת בר אילן בשיתוף משרד החינוך
מציעה מלגות עידוד למורים הלומדים במסגרת תוכניות הלימודים לתואר שני
"מחשבת ישראל" ו"תרבות יהודית ישראלית"

מלגה בגובה 4,000 ₪ למורים:
2,000 ₪ יוענקו בתום שנת הלימודים הראשונה (תשע"ט)

2,000 ₪ יוענקו עם השלמת החובות לתואר.

תבחינים לקבלת המלגה

  1. הלומדים הם מורים פעילים בחינוך הממלכתי בלבד, א-יב ;
  2. הלומדים ימלאו טופס מקוון בתחילת שנה אקדמית ובסופה וימסרו פרטי קשר ופרטים מקצועיים;
  3. הלומדים יציגו בכל שנה, אישור כי מילאו חובותיהם, וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.
  4. בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה או לסמסטר אחרון.
  5. הלומדים יביעו נכונות בכתב (על גבי טופס הבקשה למלגה שיימסר בסוף השנה הראשונה והשנייה) ללמד תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי במשך שלוש שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.
  6. לא תינתן יותר ממלגה אחת ללומד.