מפתח שמות ועניינים (עד גליון 60)

א

אבות, מסכת

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

אבות ובנים

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

אבן ג'את

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

אבן גבאי, ר' מאיר

– 'עבודת הקודש'

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

אבן גבירול, שלמה – ראה: גבירול, שלמה בן יהודה אבן-

אבן דאוד, אברהם

– 'אלעקידה' אל-רפיעה'' ['אמונה נישאה', 'אמונה רמה']

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

אבן-חן, אלכסנדר

– על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

אבן לטיף, ר' יצחק

כשר, חנה – למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

אבן סינא

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

אבן עזרא, ר' אברהם

ישפה, רפאל – התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

ישפה, רפאל – תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

סלע, שלמה – פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

אבן פלקירא, שם טוב בן יוסף – ראה: פלקירא, שם טוב בן יוסף

אבן פקודה, בחיי – ראה: בחיי בן יוסף אבן פקודה

אבן רושד

רוזנברג, שלום – שאלה ותשובה משל ן' רשד /ח' 32-33 עמ' 183

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

אבן תיבון, שמואל

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

שיפמן, יאיר – פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

אברבנאל, דון יהודה [לאוני אבראוLeone Ebreo ]

– 'ויכוח על האהבה' 'Dialoghi de Amore'

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

מוניץ, אברהם – יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

אברבנאל, ר' יצחק

מלמד, אברהם – ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

אברהם

טורנר, מאשה – אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

 [ר'] אברהם ב'ר יהודה מקנדיאה

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

 [ר'] אברהם בן הרמב'ם

–  'המספיק לעובדי השם'

ינון, יוסף – תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

[ר'] אברהם ב'ר משלם מאנאילו

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

אברהמוב, בנימין

– כתאב אלחקאיק ומקורותיו /ח' 55  עמ' 31

– מקורותיו של הספר 'מאזני העיונים לצדק הסרעפים' /ח' 34 עמ' 83

אברהמוב, ציפורה

– מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

אברמוביץ, אודי

– השליחות, המונופול והצנזורה – הרצי'ה קוק ועריכת כתבי הראי'ה /ח' 60 ע' 121

אברמס, דניאל

– 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

אגדה

רגב, שאול – הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

אדם 

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

אדם הראשון

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

אהבה

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

קרייסל, חיים – אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

אוטונומיה

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

אויר קוסמי [אלהות]

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

אולמן, נפתלי הירץ

– 'סוד המשיח'

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

'אונטולוגיה ניאופלטונית' לשלום רוזנברג 

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

אופיר, נתן

– 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

'אור ה'' לר' חסדאי קרשקש

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

 [ה]אור הנברא

אייזנמן, אסתי – המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

'אור נתיבה' (הבאור בעברית לתרג' המקרא לגרמנית) למשה מנדלסון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

אורון, מיכל

– דרשתו של ר' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה לתיקון המידות והמוסר /ח' 11 עמ' 47

– שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

'אורות הקדש' לרב קוק

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

אורתודוקסיה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

אותיות דר' עקיבא

דן, יוסף – אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

אזוטריות

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

רביצקי, אבי – הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

אחד

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

אחד-העם, אשר צבי גינצברג

חבלין, רינה – בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

כ'ץ, גדעון – הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

אחריות

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

אידל, משה

– דמות האדם שמעל לספירות /ח' 4 עמ' 41

– ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה /ח' 14 עמ' 35

– 'חלון ההזדמנויות' של הקבלה: 1290-1270 /ח' 48 עמ' 5

– 'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

– על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

– על ר' משה קורדוברו ור' אברהם אבולעפיה /ח' 15 עמ' 117

איוב

ישפה, רפאל – ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

סגל, אברהם – הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

אייזנמן, אסתי

– המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

אינדולגנציה

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

אינסוף

רוזנברג, שלום – מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

איסלם

חלמיש, משה – היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

אי-רציונליזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

איש שלום, בנימין

– תנין, לויתן ונחש – לפשרו של מוטיב אגדי /ח' 19 עמ' 79

אל-פרבי – ראה: פאראבי, אבו אל-נצר מחמד אל- 

אלבו, ר' יוסף

– 'ספר העקרים'

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

אלבז, ר' משה

חלמיש, משה – לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

אלהים

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

אלהים, צלם

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

אלהים, הצדקתו – ראה: תאודיקאה

אלהית, הנהגה

יעקבסון, יורם – ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

אלוהות

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

קרייסל, חיים – אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

אלטמן, אלכסנדר

– בקשת החירות בפילוסופיה הפוליטית של משה מנדלסון /ח' 5 עמ' 13

אליאור, רחל

– לדיאלקטיקה של שלימות וגילוי /ח' 9 עמ' 13

– מקומו של האדם בעבודת השם החב'דית /ח' 12 עמ' 47

– עיונים במחשבת חב'ד /ח' 16 עמ' 133

 [ר'] אליהו בן אליעזר הירושלמי

– 'אדרת האמונה'

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

אליהו בן שלמה זלמן, הגאון מווילנא, [הגר'א = הגאון רבי אליהו]

ליבס, יהודה – תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

מורגנשטרן, אריה – בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

אליהו הנביא

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

[ר'] אליעזר מוורמס

אברמס, דניאל – 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

אל-מות

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

'אלעקידה' אל-רפיעה'' ['אמונה נישאה', 'אמונה רמה'] לאברהם אבן דאוד

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

אלפרבי – ראה: פאראבי, אבו אל-נצר מחמד אל- 

אלקיים, אברהם

– המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

– על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

אלשטיין, חנן

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

אלשטיין, יואב

– המרכיב המטפיסי ביצירת הסיפור הראשון של ר' נחמן מברסלב /ח' 5 עמ' 39

– הסיפור החסידי – טרנספורמציה של מערכות עיון לתחביר סיפורי /ח' 9 עמ' 25

– יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

אמונה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

פכטר, מרדכי – לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

'אמונה נישאה' ['אלעקידה' אל-רפיעה'',  'אמונה רמה'] לאברהם אבן דאוד

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

אמונה, עיקרי

בן-שמאי, חגי – עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

'אמונה רמה' ['אלעקידה' אל-רפיעה'',  'אמונה נישאה'] לאברהם אבן דאוד

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

'אמונת ה'', ספר

טובי, יוסף – מי חיבר את ספר 'אמונת ה''? /ח' 49 עמ' 99

'אמונות ודעות' לר' סעדיה גאון

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

אמנציפציה

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

אנושות

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: שביד, אליעזר – נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

אנושיות

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

אנקסימנדרוס

רוזנברג, שלום – מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

אסטרולוגיה

ישפה, רפאל – התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

ישפה, רפאל – תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

סלע, שלמה – בקורת על: שוורץ, דב – אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

סלע, שלמה – פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

אסטרונומיה

לנגרמן, י' צבי – סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

אסתטיקה

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

אפיסטמולוגיה – ראה: הכרה, תורת ה-

אריאלי, נחום

– מבוא לשאלת העיקרים ביהדות /ח' 11 עמ' 19

– תורת המוסר בהשקפותיהם של רס'ג ורמב'ם /ח' 15 עמ' 37

שוורץ, דב – נחום אריאלי – יחיד נגד הזרם /ח' 50-52 עמ' ז

אריסטו

– 'הפוליטיקה'

– 'על הנפש' 'De Anima'

ינון (פנטון), יוסף – שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

מלמד, אברהם – ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

אריסטוטליות

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

ארליך, דרור

– אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

– ביאור לספר מלות ההגיון לרמב'ם המיוחס לר' יוסף אלבו /ח' 60 ע' 103

ארנד, אהרן

– ספר ראש מילין לראי'ה קוק /ח' 27 עמ' 73

– פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

ארץ ישראל

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מורגנשטרן, אריה – בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

ארץ ישראל, זכות על

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

ארץ ישראל, ירושת

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

אשה

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

אשכנז

וולף, יוסף (ג'פרי) – פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

אשכנז, מנהג

חלמיש, משה – זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

אתאיזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

אתיקה [ראה גם מוסר]

גורדון, ניב – מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

מוזס, סטפן – לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

 

ב

'באר הגולה' למהר'ל מפראג

שמשוביץ, אליקים פ' – על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

בהיר, ספר ה-

מרוז, רונית – על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר /ח' 49 עמ' 137

בובר, מרטין

גורדון, ניב – מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

מאיר, אפרים – אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

קורן, ישראל – מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

בחיי בן יוסף אבן פקודה

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

בחירה

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

ביבליוגרפיה

בן-שמאי, בתיה – ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

גפני, מרדכי – ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105 

דינסטאג, ישראל י' – בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

דינסטאג, ישראל יעקב – הנבואה במשנת הרמב'ם – ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

דינסטאג, ישראל יעקב – טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

[העורך] – פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

בידרמן, שלמה

בידרמן, שלמה וכשר, אסא – יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

בירנבאום, דוד

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

בלומנטל, דוד

– תרגום ערבי ל'הלכות יסודי התורה' /ח' 14 עמ' 113

בלידשטיין, יעקב

– הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

– מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

– מסורת וסמכות מוסדית – לרעיון תורה שבעל-פה במשנת הרמב'ם /ח' 16 עמ' 11

– על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

– רעיון תורה שבעל פה ותולדותיו באגרת רב שרירא גאון /ח' 4 עמ' 5

בלפר, אלה

שגיא, אבי – מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

בן אור, עשהאל

– המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

בן-ארצי, חגי

– היחס בין חומר ורוח ב'נתיבות עולם' של המהר'ל /ח' 18 עמ' 45

– הפרישות בספר חסידים /ח' 11 עמ' 30

בן-חור, יהודית

– עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

בן פזי, חנוך

– "גר אנכי בארץ" – טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס /ח' 57-59 ע' 393

– המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

בן-פורת, אליעזר

– הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

בן שלמה, יוסף

– על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

[העורך] – לדיוקנו של איש הרוח /ח' 57-59 ע' 1

[העורך] – פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

בן-שמאי, בתיה

– ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

בן-שמאי, חגי

– עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

בנון, דוד

– בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

בניהו מאיר

– וויכוח הקבלה עם ההלכה /ח' 5 עמ' 61

'בקורת כח השיפוט' לעמנואל קאנט

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

בר-אילן, מאיר

– בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

– גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

– כסא ה' – מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו /ח' 15 עמ' 21

– מקורה של תפילת 'עלינו לשבח' /ח' 43 עמ' 5

– שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

בר-סלע, שרגא

– היחס לדת בהגותו של שלמה שילר /ח' 18 עמ' 91

בראשית, מעשה

אורון, מיכל – שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

ברגמן, שמואל הוגו

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

ברגר, דוד

– על נס וטבע במשנת הרמב'ן. תגובה לתורת הנס והטבע אצל הרמב'ן וזיקתה לר' יהודה הלוי מאת מיכאל נהוראי /ח' 19 עמ' 169

 [ר'] ברוך מקוסוב

ליבס, אסתר – החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ברזל, אלכסנדר

– טבע כולל וטבע פרטי – על זיהוי אלוהים עם הטבע /ח' 17 עמ' 67

בריאה

דינסטאג, ישראל י' – בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

נהוראי, מיכאל צבי – כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

ברית

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

'ברית דמשק', מגילת

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

ברמן, אליעזר זאב

הרווי, שמואל – תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

 

ג

גאולה

דגן, חגי – הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

שבייד, אליעזר – נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

גארב, יהונתן

– הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

גבירול, שלמה בן יהודה אבן-

– 'מקור חיים'

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

גדליה, אורן

– אחוות בעלי הדת הגדורים בדרכי הדתות. נכרי, גר תושב ואשה במשנת המאירי  /ח' 60 ע' 29

גודמן, מיכה

– בין מבוכת הזמן ללימוד קורות הזמן - עיון מחודש בתפיסת ההיסטוריה של רנ"ק /ח' 57-59 ע' 201

– פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

גוטמן, יצחק יוליוס

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

גולדמן, אליעזר

– דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

– ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה (מאמרי הרב קוק ב'הפלס', תרס'א-תרס'ד) /ח' 11 עמ' 103

זיוון, גילי – הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

שגיא, אבי – יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

שגיא, אבי – מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

שוורץ, דב – הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

גולומב, יעקב

– הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

גוף ונפש – ראה: נפש וגוף

גורדון, אהרן דוד

בן-חור, יהודית – עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

גורדון, חיים

– בקורת על: Michael Wyschogrod, The Body of Faith, Judaism as Corporal Election /ח' 16 עמ' 179

גורדון, ניב

– מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

גורפינקל, אלי

– הרמב'ם – בין דוגמטיקה לליברליות /ח' 60 ע' 5

גושן גוטשטיין, אלון

– ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

גטשל, רונלד

– חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

גינצברג, אשר צבי – ראה: אחד העם

גלות ספרד

פייקאז', מנדל - על מה אבדה גלות ספרד, - כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

גלינסקי, יהודה

– פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

גלמן, יהודה

– הרע וצידוקו במשנת הרב קוק /ח' 19 עמ' 145

גנק, יעקב

– מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

גפני, מרדכי

– ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105

גרטנר, יעקב

– השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

גרוס, בנימין

– בעיית התמימות /ח' 15 עמ' 103

גריס, זאב

– האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות /ח' 44 עמ' 85

– הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

– טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

גרץ, צבי היינריך 

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

גרשוביץ', אורי

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

גשמיות ורוחניות

שגיא, אבי – מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

גתה, יוהן וולפגנג פון

מאיר, אפרים – מקומו של גיתה ב'כוכב הגאולה' של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

 

ד

דבקות

ינון, יוסף – תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

דגן, חגי

– הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

דוקטרינה בנצרות

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

דינסטאג, ישראל יעקב

– בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

– היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

– הנבואה במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

– הרמב'ם והרמב'ן – ביבליוגרפיה מוערת /ח' 27 עמ' 125

– טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

דן, יוסף

– אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

– גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

– דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי /ח' 19 עמ' 5

– 'כוונת התפילה מקבלת הרי"ח' /ח' 10 עמ' 47

– לתפיסת המספר בספר יצירה /ח' 34 עמ' 5

– מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה /ח' 50-52 עמ' 13

דסלר, הרב אליהו

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

דעת

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'דעת תורה'

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

דפוס

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

דרידה, ז'אק

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

דרייפוס, תאודור

– חשיבות המושג Umkehr להבנת הגותו של מ' בובר /ח' 9 עמ' 71

– מ' בובר: המיסתורין המשיחי /ח' 5 עמ' 117

דרשה

רגב, שאול – הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

דת

גולדמן, אליעזר – דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

סטטמן, דני – קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

'דת התבונה ממקורות היהדות' להרמן כהן

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

דת, מעשה

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

דת, פילוסופיה של

לסקר, דניאל י' – חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

דתית, מחשבה

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

זיוון, גילי – הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

 

ה

האמאן, יוהאן גאורג

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

האר'י – ראה: לוריא, יצחק בן שלמה

הבלין, שלמה ז'

– לתולדות הרמב'ם /ח' 15 עמ' 67

הבעל שם טוב

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

הגאון מווילנא – ראה: אליהו בן שלמה זלמן

'הגדה נאמנת'

ישפה, רפאל – 'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

הגל, גאורג וילהלם פרידריך

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

הגשמה

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

הגר'א – ראה: אליהו בן שלמה זלמן

'הדת בגבולות התבונה בלבד' לעמנואל קאנט

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

הוטנר, הרב יצחק

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

הולצר, אלי

– גלגולו של רעיון 'שלש השבועות' בהגותו של הזרם הציוני-דתי /ח' 47 עמ' 129

הומניזם

כשר, חנה – 'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

הוס, בעז

– מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

הורוביץ, כרמי

– על פירוש ההגדות של הרשב'א – בין קבלה לפילוסופיה /ח' 18 עמ' 15

– ר' יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות /ח' 12 עמ' 29

הורוויץ, רבי שבתאי מפראג

גריס, זאב – טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

הורביץ, רבקה

– הרמן כהן ופרנץ רוזנצווייג - שונות ודמיון /ח' 57-59 ע' 229

'היכלות זוטרתי', ספר

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

היכלות, ספרות ה-

בר-אילן, מאיר – שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

'היכלות רבתי', ספר

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

היסטוריה

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

שוורץ, דב – הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

היסטוריה תרבותית

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

היסטוריוסופיה

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

היסטוריזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

הירירה, ר' אברהם

זק, ברכה – להופעת תרגום חיבוריו של ר' אברהם הירירה /ח' 53 עמ' 199

'הכוזרי' ליהודה הלוי

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

סילמן, יוחנן – הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

הכרה

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

הכרה, תורת ה-

עמיר, יהוידע – הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

הלברטל, משה

שגיא, אבי – בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

הלכה

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

בלידשטיין, יעקב – מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

בלידשטיין, יעקב – על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

גולדמן, אליעזר – דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

רוזנק, אבינעם – חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

שגיא (שוייצר), אבי – הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

המאה הט'ו

שוורץ, דב – מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

המאה העשרים

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

המון

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'המספיק לעובדי השם' לר' אברהם בן הרמב'ם

ינון, יוסף – תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

הנסל, ז'ואל

– חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

– מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

– תשוקה ואין סוף במשנתם של דקארט ולוינס /ח' 57-59 ע' 383

הנשקה, דוד

– לשאלת אחדות הגותו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 37

'הקדמה לבקורת הדת של שפינוזה' Preface of 'Spinoza's Critique of Religion' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

הראי'ה  – ראה: קוק, אברהם יצחק הכהן

הרדר, יוהן גוטפריד פון 

– 'מסה על מקור השפה'

– 'על רוח הפואזיה העברית'

– 'Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit'

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

הרווי, שמואל

– תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

הרוי, זאב

– 'גדול כוחן של נביאים' /ח' 37 עמ' 53

– דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

– העבריות והפילוסופיה המערבית בתורת ההיסטוריה של צבי וולפסון /ח' 4 עמ' 103

– לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

– פירוש הרמב'ם לבראשית ג כב /ח' 12 עמ' 15

הרטמן, דוד

מירון, רוני – הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

הרמנויטיקה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שגיא, אבי – הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

שוורץ, יוסף – ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

הררי, יובל

– דת, כישוף והשבעות – עיונים מתודולוגיים לקראת הגדרה מחודשת של המאגיה היהודית הקדומה /ח' 48 עמ' 33

בר-אילן, מאיר – בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

השארות הנפש – ראה: נפש, השארות

השכלה

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

סיידלר, מאיר – ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

פייקאז', מנדל - על מה אבדה גלות ספרד, - כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

השל, אברהם יהושע

קולברג, תמר – בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

'השפעת הגומלין של התאולוגיה ושל הפילוסופיה' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

התבודדות

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

התבוללות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

התגלות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מאיר, אפרים – רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

מירון, רוני – הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

רוטנשטרייך, נתן – ההתגלות כעובדה /ח' 30 עמ' 93

התנהגות דתית

שגיא, אבי – מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

התקדמות [פרוגרס]

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'התקדמות או תשובה' 'Progress or Return' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

 

ו

וובר, מקס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

וולף, יוסף (ג'פרי)

– פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

וידה, יהודה אריה

– ביבליוגרפיה של כתבי י'א וידה בעברית /ח' 10 ע' 125

וינסטון, דוד

– החכם בתורתו של פילון /ח' 11 עמ' 9

ונה, רבי יצחק

טובי, יוסף – רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

וקס, רון

– ייחוד בדיבור אצל הבעש'ט וממשיכי דרכו /ח' 57-59 ע' 143

 

ז

זהר, נעם

– 'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

זהות יהודית

שגיא, אבי – מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

'זוהר', ספר ה-

אורון, מיכל – שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

גולומב, יעקב – הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

זק, ברכה – 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

רצהבי, יהודה – מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

זיוון, גילי

– הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

זימר, יצחק (אריק)

– בקורת על: Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

זיסמילך, פטר

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

'זכות טבעית והיסטוריה' 'Natural Right and History' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

זק, ברכה

– האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית /ח' 12 עמ' 37

– התפילה במשנתו של ר' משה קורדוברו /ח' 9 עמ' 5

– 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

– להופעת תרגום חיבוריו של ר' אברהם הירירה /ח' 53 עמ' 199

– סוד הזרקא במעין עין יעקב שבאילמה לר' משה קורדובירו /ח' 57-59 ע' 121

– על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

– על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

גריס, זאב – טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

[ר'] זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

זרחיה הלוי, הרב

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

זרחיה חן

סגל, אברהם – הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

 

ח

חבלין, רינה

– בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

חברה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

חוק, חוקה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

חוק טבע

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

חז'ל

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

חזני, משה

– משיחיות סוטה בישראל ובעמים – רוברט אואן ושבתאי צבי /ח' 12 עמ' 57

חטא

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

חיון, מוריס

– משה נרבוני ואבן באג'ה: ספר הנהגת המתבודד /ח' 18 עמ' 27

– פירושו של משה נרבוני ל'מלות ההגיון' של הרמב'ם /ח' 10 עמ' 71

'חיי שלמה מימון', אוטוביוגרפיה של שלמה מימון

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

חייט, ר' יהודה

– מפרש 'מערכת האלוהות'

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

חילוניות

כ'ץ, גדעון – הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

סטטמן, דני – קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

שגיא, אבי – מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

חינוך

רביצקי, אבי – הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

רוזנק, אבינעם – חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

חירות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

'חירות קשה – מסות על יהדות' לעמנואל לוינס

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

חלום

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

חלמיש, משה

– בקורת על: יוסף בן משה אלאשקר, צפנת פענח. מבוא מאת משה אידל /ח' 27 עמ' 144

– בקורת על: מאיר אריה רייז, צניף מלוכה /ח' 40 עמ' 175

– היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

– זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

– חבר מורה וחוקר – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 121

– לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

– מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

– מהדורה 'מדעית' של התניא – בקרת ספרים /ח' 14 עמ' 105

– על המקובלים במארוקו (תיקונים ותוספות) /ח' 16 עמ' 87

– עלים ראשונים מפירוש התניא /ח' 13 עמ' 67

– 'פרח שושן' המיוחס לר' משה אלבז /ח' 18 עמ' 55

– שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5

– שרידים מפירוש תהילים לר' יוסף בן שלום אשכנזי /ח' 10 עמ' 57

– תגובה על: ונהר יצא מעדן, על שפת החוויה המיסטית בזוהר, מאת מלילה הלנר-אשד  /ח' 60 ע' 153

– תיקונים והשלמות /ח' 14 עמ' 109

– תשובה לתשובה [בקורת על: ישראל תא-שמע, 'הנגלה שבנסתר' נוסח מורחב] /ח' 48 עמ' 131

חסידות

גריס, זאב – האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות /ח' 44 עמ' 85

ליבס, אסתר – החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא – השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

פדיה, חביבה – החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

פנטון, יוסף ינון – ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

'חרבא דמשה' למחבר לא ידוע

בר-אילן, מאיר – בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

חשן, דליה

– תורת הייסורים בתפיסת האלוהות של ר' עקיבא /ח' 27 עמ'

– תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

 

ט

טבע

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

טוב

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

טובי, יוסף

– מי חיבר את ספר 'אמונת ה''? /ח' 49 עמ' 99

– רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

טורנר, מאשה

– אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

– הרלוונטיות של מורה נבוכים לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

– לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

טיפולוגיה

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

טישוויץ

אלקיים, אברהם – על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

טרנסצנדנציה

מונק, רייניר – לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

 

י

יאספרס, קרל

מירון, רוני – הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

יבום

רגב, שאול – טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

יהדות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

סיידלר, מאיר – ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

שגיא, אבי – יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

שלייה, קתרין – ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

יהדות מזרח אירופה

– ראה גם: עם ישראל, יהדות- 

פייקאז', מנדל - על מה אבדה גלות ספרד, - כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

יהודה הלוי [ריה'ל]

– 'הכוזרי'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

סילמן, יוחנן – הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

 [ר'] יהודה ליוא בן בצלאל [המהר'ל מפראג = מורנו הרב רבי ליוא, מפראג] 

– 'באר הגולה' 

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

שמשוביץ, אליקים פ' – על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

יהודי, העולם ה-

טורנר מאשה – הרלוונטיות של מו'נ לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

יהודים, יהודי, העם היהודי

– ראה גם: עם ישראל, יהדות- 

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

יהודים צופיים

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

יונה, ר' משה

– 'כנפי יונה'

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

יוסף, הרב עובדיה

לאו, בנימין – מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

ימי הבינים

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

הרווי, שמואל – תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

וולף, יוסף (ג'פרי) – פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

סלע, שלמה – בקורת על: שוורץ, דב – אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, דב – הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

ינון (פנטון), יוסף [ראה גם: פנטון, יוסף]

– על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

– ראש בין הברכיים – תנוחת מדיטציה /ח' 32-33 עמ' 19

– ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

– שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

– שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

– תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

[ר'] יעקב יוסף מפולנאה

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

[ר'] יעקב משה מסלונים

שוח'ט, רפאל – פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

יעקבסון, יורם

– הגאולה האחרונה באספקלריא של אדם הראשון לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס /ח' 11 עמ' 67

– ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

– צלם אלוהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי המהר'ל מפראג /ח' 19 עמ' 103

יצירה

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

'יצירה', ספר – ראה 'ספר יצירה'

יצר הרע

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

יראה

נגר, אליהו – היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

'ירושלים' למשה מנדלסון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

ירושת הארץ

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

ישפה, רפאל

– 'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

– התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

– ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

– תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

ישראל, עם – ראה: עם ישראל

ישראלי, עודד

– "ו(לא) עלתה בידו" – סיפור ראשיתו של אברהם בספר הזוהר /ח' 60 ע' 51

 

כ

כבוד

אברמס, דניאל – 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

כהן-אלורו, דורית

– מחכמתא עילאה לחכמתא דטרפי אילנא /ח' 19 עמ' 31

כהן, הרמן

– 'דת התבונה ממקורות היהדות'

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מאיר, משה – הרמן כהן – בין אידיאליזם לאקסיסטנציאליזם /ח' 50-52 עמ' 371

מונק, רייניר – לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

כהן, יונתן

– יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

כהן, נעמי

– 'אגראפוס נומוס' בכתבי פילון – בדיקה מחודשת /ח' 15 עמ' 5

'כוכב הגאולה' לפראנץ רוזנצוויג

מאיר, אפרים – מקומו של גיתה ב'כוכב הגאולה' של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

כנען, עממי

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

'כנפי יונה' לר' משה יונה

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

'כף הקטורת' למחבר לא ידוע

חלמיש, משה – היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

כפירה

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

פכטר, מרדכי – לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

כ'ץ, גדעון

– הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

כ'ץ, יעקב

– יחסי הלכה וקבלה בדורות שלאחר 'התגלות' הזוהר /ח' 4 עמ' 57

כץ, סטיבן

– הטכנולוגיה כתודעה: אושויץ כטכניקה /ח' 18 עמ' 115

כשוף

בר-אילן, מאיר – גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

כשר, אסא

בידרמן, שלמה וכשר, אסא – יהדות ופונדמנטליזם – על הגותו של ר' יעקב עמדן /ח' 5 עמ' 25

כשר, חנה

– אמנות הכתיבה במורה הנבוכים /ח' 37 עמ' 63

– בקורת על: ישעיהו ליבוביץ ותלמידים חברים, שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב'ם /ח' 18 עמ' 127

– בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

– דמותו ודעותיו של איוב במו'נ /ח' 15 עמ' 81

– הערובה לאמת אצל רס'ג והרמב'ם /ח' 4 עמ' 35

– 'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

– למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

– מורה נבוכים – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

– מצוות שבין אדם למקום ב'מורה נבוכים' /ח' 12 עמ' 23

– על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א) /ח' 53 עמ' 31

– על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

– פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

'כתאב אלחקאיק'

אברהמוב, בנימין – כתאב אלחקאיק ומקורותיו /ח' 55  עמ' 31

'כתם פז' לר' שמעון לביא [רש'ל]

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

 

ל

לאו, בנימין

– מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

לאומיות

בן-חור, יהודית – עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

גארב, יהונתן – הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

כ'ץ, גדעון – הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

לוז, אהוד

– היסוד הדיאלקטי בכתבי הרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 9 עמ' 75

– יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

– ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

[רבי] לוי בן גרשון [רלב'ג]

– 'מלחמות השם'

בן אור, עשהאל – המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

קליין-ברסלבי, שרה – פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

לוי, דליה

– היסטוריה ומשיחיות בהגותם של הרב קוק וד"ר יצחק ברויאר /ח' 57-59 ע' 313

לוי, זאב

– אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

– הרב מנואל יואל וחקר שפינוזה /ח' 57-59 ע' 165

– יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

– מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

– מחשבתו הפילוסופית של משה שוורץ על רקע הגותם של שלינג, שטיינהיים ורוזנצוויג /ח' 9 עמ' 91

– מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

– על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית /ח' 17 עמ' 119

– על מעמד האדם בפילוסופיה של פרנץ רוזנצוויג ושל מרטין בובר /ח' 12 עמ' 81

לוי-שטראוס, קלוד

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

לוין כ'ץ, יעל

– שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

לוינגר, יעקב

– אחביר מחברת לר' יצחק פולקאר /ח' 9 עמ' 105

– ההלכה והשלמות האישית לפי הרמב'ם /ח' 13 עמ' 61

בן-שמאי, בתיה – ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

רוס, יעקב יהושע – בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

לוינס, עמנואל

– 'חירות קשה'

בנון, דוד – בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

גורדון, ניב – מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

הנסל, ז'ואל – מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

מאיר, אפרים – אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

מאיר, אפרים – רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

מוזס, סטפן – לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

פיש, הראל א' – מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

לוצאטו, ר' משה חיים [רמח'ל]

– 'ספר ההגיון'

– 'רישא וסופא'

מנקין, בצלאל – על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

רובין, צביה – תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

יעקבסון, יורם – ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשום במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

הנסל, ז'ואל – חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

זק, ברכה – על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

רונן, יהודית – הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

לוק, ג'ון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

לוריא, יצחק בן שלמה [האר'י = האלהי רבי יצחק, ריא'ש = רבי יצחק אשכנזי, הריא'ל = רבי יצחק אשכנזי לוריא, דה לוריא]

גרטנר, יעקב – השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

חלמיש, משה – זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

חלמיש, משה – לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

מרק, צבי – על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

לוריא, [ר'] שלמה [מהרש'ל = מורנו הרב רבי שלמה לוריא]

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

ליבוביץ, ישעיהו

בנון, דוד – בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

שגיא (שוייצר), אבי – הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

שגיא, אבי – ליבוביץ: האיש נגד הגותו – הגות פילוסופית ואפשרויותיה /ח' 38 עמ' 131

ליבס, אסתר

– החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ליבס, יהודה

– הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

– החידוש של ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 91

– פורפוריתה של הלנה מטרויה וקידוש השם /ח' 57-59 ע' 83

– תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

ליברליזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'ליברליזם ישן ומודרני' 'liberalism Ancient and midern' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

ליברמן, שאול

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

לייבניץ, גוטפריד וילהלם פון  

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא

– השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

'לימודי אצילות' לר' ישראל סרוג

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

למידה

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

לנגרמן, י' צבי

– סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

לסינג, גוטהולד אפרים

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

לסקר, דניאל י'

– אחרית האדם בפילוסופיה הקראית /ח' 12 עמ' 5

– חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

– טבע ומדע בהשקפתו של אהרן בן אליהו הקראי /ח' 17 עמ' 33

– נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

– תורת האימות במשנתו הפילוסופית של יוסף אלבו /ח' 5 עמ' 5

שלוסברג, אליעזר – תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

לשון

דן, יוסף – אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

 

מ

מאגיה

בר-אילן, מאיר – בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

הררי, יובל – דת, כישוף והשבעות – עיונים מתודולוגיים לקראת הגדרה מחודשת של המאגיה היהודית הקדומה /ח' 48 עמ' 33

סלע, שלמה – בקורת על: שוורץ, דב – אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

'מאזני העיונים לצדק הסרעפים', ספר

אברהמוב, בנימין – מקורותיו של הספר 'מאזני העיונים לצדק הסרעפים' /ח' 34 עמ' 83

מאיר, אפרים

– אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

– בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

– מכתביו של פרנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק. תרומתם להבנת מילות מפתח ורעיונות מרכזיים בכוכב הגאולה /ח' 57-59 ע' 245

– מקומו של גיתה ב'כוכב הגאולה' של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

– רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

– שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: אליעזר שביד, נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

מאיר, יונתן

– על שיר גנוז של הראי'ה קוק ונפתולי פרסומו /ח' 55 עמ' 165

מאיר, משה

– הרמן כהן – בין אידיאליזם לאקסיסטנציאליזם /ח' 50-52 עמ' 371

[ה]מגיד ממזריטש

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

מגיה

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

מגילות מדבר יהודה

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מגילת 'ברית דמשק'

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מגילת 'המקדש'

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מדיטציה

ינון (פנטון), יוסף – ראש בין הברכיים – תנוחת מדיטציה /ח' 32-33 עמ' 19

מדינה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מדינה, תורת ה- 

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

מדבר יהודה, מגילות

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מדע

אידל, משה – על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

מדרש

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

מדרשים

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

 [ה]מהר'ל מפראג – ראה: [ר'] יהודה ליוא בן בצלאל

מהרש'ל – ראה: לוריא, ר' שלמה

מודרנה ומסורת

חבלין, רינה – בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מוזס, סטפן

– לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

מו'נ – ראה: 'מורה נבוכים'

מונותאיזם

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

מוניץ, אברהם

– יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

מונק, רייניר

– לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

מוסר [ראה גם אתיקה]

בן פזי, חנוך – המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

יעקבסון, יורם – ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

שרלו, סמדר – התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

מורגנשטרן, אריה

– בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

'מורה נבוכי הזמן' לר' נחמן קרוכמל

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

'מורה נבוכים' [מו'נ], לרבי משה בן מימון [הרמב'ם]

הרוי, זאב – דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

טורנר מאשה – הרלוונטיות של מו'נ לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

ישפה, רפאל – ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

כשר, חנה – על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א) /ח' 53 עמ' 31

כשר, חנה – מו'נ – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

שיפמן, יאיר – פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

מזריטש, [ה]מגיד מ-

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

'מחקרים בפילוסופיה המדינית האפלטונית' 'Studies in Platonic Political Philosophy' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'מחשב חדש' [מושג של פראנץ רוזנצוויג]

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מחשבת ישראל

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: שביד, אליעזר – נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

מטאורולוגיה

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

מטפיסיקה

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

מיטלמן (קיל), חגית

– תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

מיכאליס, יוהן דוד

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

מימון, שלמה

– 'חיי שלמה מימון'

–  'Streifereien im Gebiete der Philosophie''שיטוטים בתחום הפילוסופיה'

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

פרוידנטל, גדעון – שלמה מימון: פרשנות כשיטת התפלספות /ח' 53 עמ' 125

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

 [ה]מינים, ארבעת

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

מיסטיקה

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

בן שלמה, יוסף – על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

גארב, יהונתן – הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

דן, יוסף – מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה /ח' 50-52 עמ' 13

זימר, יצחק (אריק) – בקורת על Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

פדיה, חביבה – החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

שוורץ, דב – מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

שרלו, סמדר – צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

מירון, רוני

– הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

'מלבוש', תורת ה-

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

'מלחמות השם' לרבי לוי בן גרשון

קליין-ברסלבי, שרה – פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

מלמד, אברהם

– חוק הטבע במחשבה המדינית היהודית של ימה'ב והרנסנס /ח' 17 עמ' 49

– ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

– תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

מנדלסון, משה

– 'אור נתיבה' (הבאור בעברית לתרג' המקרא לגרמנית)

– 'ירושלים'

– 'פיידון'

– 'Ueber die Frage: was heisst aufklaeren?'  'על השאלה: מה פירוש להשכיל'

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

מנהגים

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא – השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

פנטון, יוסף ינון – ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

מנקין, בצלאל

– על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

'מסה על מקור השפה' ליוהן גוטפריד פון הרדר

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

מסורת ומודרנה

חבלין, רינה – בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

מסורת

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

מסכת אבות – ראה: אבות, מסכת

מערב, תרבות ה-

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

'מערכת האלוהות'

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

מעשה ועיון

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מצוות

בן אור, עשהאל – המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

דינסטאג, ישראל יעקב – טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

סטטמן, דני – קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

רגב, שאול – טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

מקדש

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

'[ה]מקדש' מגילת

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

מקובלים 

כשר, חנה – למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

'מקור חיים' לשלמה בן יהודה אבן גבירול

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

מקרא

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

שגיא, אבי – הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

מקרא, תקופת ה-

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

מרוז, רונית

– על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר /ח' 49 עמ' 137

– ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

מרכבה, מעשה

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

מרק, צבי

– על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

– תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

משה

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

 שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

 [רבנו] משה בן מימון [רמב'ם]

– 'מורה נבוכים'

– 'משנה תורה'

אייזנמן, אסתי – המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

בלידשטיין, יעקב – מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

דינסטאג, ישראל י' – בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

דינסטאג, ישראל יעקב – הנבואה במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

דינסטאג, ישראל יעקב – טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

הנשקה, דוד – לשאלת אחדות הגותו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 37

הרוי, זאב – דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

טורנר, מאשה – אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

טורנר, מאשה – הרלוונטיות של מו'נ לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

ישפה, רפאל – ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

כשר, חנה – אמנות הכתיבה במורה הנבוכים /ח' 37 עמ' 63

כשר, חנה – 'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

כשר, חנה – מו'נ – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לנגרמן, י' צבי – סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

נגר, אליהו – היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

נהוראי, מיכאל צבי – כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

קרייסל, חיים – אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

רביצקי, אבי – הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

רוס, יעקב יהושע – בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

שוורץ, יוסף – ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

שוורץ, מיכאל – הרמב'ם והבבואה /ח' 42 עמ' 5

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

שרלו, יובל – טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

 [רבי] משה בן נחמן [רמב'ן]

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

זהר, נעם – 'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

שגיא, אבי – הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

[ר'] משה מקוצי

– 'ספר מצוות גדול'

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

משיח בן יוסף

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

אלקיים, אברהם – על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

משיחיות

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

בן פזי, חנוך – המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

מרק, צבי – תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

שוורץ, דב – הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

משנה, פירוש ה-

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

'משנה תורה' לרבי משה בן מימון

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

משפט טבעי

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

משפט עברי

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

 

נ

נאיביות

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

נבואה

בלידשטיין, יעקב – מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

דינסטאג, ישראל יעקב – הנבואה במשנת הרמב'ם – ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: שביד, אליעזר – נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

שבייד, אליעזר – נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

שוורץ, דב – הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

נביא

הרוי, זאב – 'גדול כוחן של נביאים' /ח' 37 עמ' 53

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: שביד, אליעזר – נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

נגאל, גדליה

– 'הדיבוק' במיסטיקה היהודית /ח' 4 עמ' 75

נגן, יעקב

– ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

נגר, אליהו

– היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

נהוראי, מיכאל צבי

– האם אפשר לכפות על מעשה דתי? /ח' 14 עמ' 21

– הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

– יש לו חלק לעולם הבא – חסידי אומות העולם, חכמי אומות העולם /ח' 50-52 עמ' 97

– כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

– שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון /ח' 32-33 עמ' 97

– שנאת-חינם – משמעותה והשלכותיה /ח' 36 עמ' 5

– תורת המצוות של הרמבם /ח' 13 עמ' 29

– תורת הנס והטבע אצל הרמב'ו וזיקתה לריה'ל /ח' 17 עמ' 23

נוימרק, ישראל

– יהושע עמיר – קוים ביוגרפיים /ח' 11 עמ' 5

נוריאל, אברהם

– טבע והשגחה במשנת ר' אברהם ביבאגו /ח' 17 עמ' 43

הרוי, זאב – דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

חלמיש, משה – חבר מורה וחוקר – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 121

שוורץ, דב – גדלות וצניעות – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 123

'נחלת אבות' לר' יהודה אברבנאל

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

 [ר'] נחמן מברסלב

ליבס, יהודה – החידוש של ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 91

פכטר, מרדכי – לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

מרק, צבי – על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

מרק, צבי – תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

ניהיליזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

ניטשה, פרידריך

גולומב, יעקב – הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

נימרק, דוד

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

נס

בלידשטיין, יעקב – על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

עמיר, יהוידע – הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, דב – הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

 [ר'] נסים בן ר' משה ממרסי

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

נפש, השארות

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

נפש וגוף

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

נפש, תורת ה-

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

נצרות

חלמיש, משה – היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

'נקרת הצור'

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

נתן העזתי

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

 

ס

סגל, אברהם

– מהעלאת מיין נוקבין להכנה במשנת "שפת אמת" /ח' 55 עמ' 109

– הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

'סדר אליהו'

קדרי, עדיאל – תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

סוד

פכטר, שילה – העברת מסורת הסוד – בין דרישה להרצאה /ח' 53 עמ' 5

'סוד המשיח' לנפתלי הירץ אולמן

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

סוכה

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

סולובייצ'יק, הרב יוסף דב הלוי

– 'איש ההלכה'

גולדמן, אליעזר – דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

גפני, מרדכי – ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105 

מונק, רייניר – לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

שגיא (שוייצר), אבי – הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

סוסיר, פרדיננד דה- 

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

סופרארוגציה

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

סטואה

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

סטטמן, דני

– קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

סטטמן, דני ושגיא (שוויצר), אבי – עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

סידור 'תפילה למשה'

זק, ברכה – על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

סיידלר, מאיר

– ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

סילמן, יוחנן

– בין תורת אל לתורת אדם בספר הכוזרי /ח' 4 עמ' 17

– הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

סכולסטיקה

שוורץ, יוסף – ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

סלע, שלמה

– בקורת על: דב שוורץ, אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

– פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

סמכות

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

 [ר'] סעדיה גאון [רס'ג]

– 'אמונות ודעות'

בן-שמאי, חגי – עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

ישפה, רפאל – 'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

לסקר, דניאל י' – נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

שוורץ, דב – הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

שלוסברג, אליעזר – תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

ספירות

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

ספר

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

'ספר ההגיון' לר' משה חיים לוצאטו

מנקין, בצלאל – על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

'ספר המשיב' למחבר לא ידוע

אידל, משה – על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה בר' אליעזר מטרויש

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

'ספר יצירה'

דן, יוסף – לתפיסת המספר בספר יצירה /ח' 34 עמ' 5

'ספר מצוות גדול' לר' משה מקוצי

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

'ספר העקרים' לר' יוסף אלבו

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

ספראי, זאב

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

ספרות העת העתיקה, כרונולוגיה של

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

סרוג, ר' ישראל

– 'לימודי אצילות'

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

 

ע

'עבודת הקודש' לר' מאיר אבן גבאי

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

עברי, אברהם אלפרד  

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

עולם הבא

נהוראי, מיכאל צבי – יש לו חלק לעולם הבא – חסידי אומות העולם, חכמי אומות העולם /ח' 50-52 עמ' 97

[ה]עורך

– לדיוקנו של איש הרוח /ח' 57-59 ע' 1

– מפתחות לחוברות 1-12 /ח' 13 עמ' 5

– מפתחות לחוברות 1-20 /ח' 20 עמ' 5

– פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

עיון מעשה – ראה: מעשה ועיון

'עין איה' לרב קוק

שרלו, סמדר – התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

'על הנפש'  'De Anima' לאריסטו

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

'על השאלה: מה פירוש להשכיל' 'Ueber die Frage: was heisst aufklaeren?' למשה מנדלסון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

'על חשבון הקץ והתחיה' לרפאל הלוי (סג'ל)

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

'על רוח הפואזיה העברית' ליוהן גוטפריד פון הרדר

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

'על תחומה של הפילוסופיה' לנתן רוטנשטרייך

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

עם-הארץ

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

עם ישראל

– ראה גם: יהודים, יהודי, יהדות -

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פייקאז', מנדל - על מה אבדה גלות ספרד, - כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

עם ישראל, שליחות

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

עמיר, יהוידע

– אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

– הזדהות ביקורתית. על נפתולי הידידות בין ש"ה ברגמן למ"מ בובר /ח' 57-59 ע' 289

– כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

– הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

עמיר, יהושע

– דרשנות חז'ל ואלגוריה פילונית /ח' 18 עמ' 5

– הפגישה בין אמונת היחוד הישראלית לבין המונותאיזם הפילוסופי כנושא-היסוד של היהדות ההלניסטית /ח' 13 עמ' 13

'עקדת יצחק' לר' יצחק עראמה 

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

עקיבא בן יוסף, רבי [ר'ע]

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

 [ה]עקרים, ספר, - ראה: 'ספר העקרים'

עראמה, ר' יצחק 

– 'עקדת יצחק'

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

ערן, עמירה

– השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

'עשרת הדיברות'

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

 

פ

פאראפסיכולוגיה

רונן, יהודית – הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

פאראבי, אבו אל-נצר מחמד אל-

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פדיה, חביבה

– הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

– החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

פוליטיקה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

[ה]'פוליטיקה' לאריסטו

מלמד, אברהם – ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

פוליטית, מחשבה

זהר, נעם – 'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

לוז, אהוד – ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

פיוט

רצהבי, יהודה – מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

'פיידון' למשה מנדלסון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

פייקאז', מנדל

– הערה למאמרי 'לקחיו הרעיוניים-היסטוריים של הספר סוד ברית יצחק' /ח' 16 עמ' 178

– לקחיו הרעיוניים-ההיסטוריים של הס' סוד ברית יצחק /ח' 14 עמ' 83

– על מה אבדה גלות ספרד, – כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

פילוסוף

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פילוסופיה

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

שלייה, קתרין – ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

'פילוסופיה וחוק' 'Philosophy and Law' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פילוסופיה יהודית

הרווי, שמואל – תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

וולף, יוסף (ג'פרי) – פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לסקר, דניאל י' – חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, דב – מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

'פילוסופיה מדינית מהי?' ללאו שטראוס

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פילוסופיה של הדת

לסקר, דניאל י' – חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

פיק, שלמה זאב

– בענין 'דעת תורה' [בקורת על: זאב ספראי ואבי שגיא (עורכים), בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

פיש, הראל א'

– מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

פכטר, מרדכי

– התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

– לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

– עיגולים ויושר – לתולדותיה של אידאה /ח' 18 עמ' 59

פכטר, שילה

– העברת מסורת הסוד – בין דרישה להרצאה /ח' 53 עמ' 5

פלאי, פנחס

– הדרוש בהגות הרב סולובייצ'יק – מתודה או מהות? /ח' 4 עמ' 111

פלורליזם

זיוון, גילי – הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

פלאי הכהן, פנחס

– מתורת האדם של הרב סולובייצ'יק /ח' 12 עמ' 99

פלקירא, שם טוב בן יוסף

ינון (פנטון), יוסף – שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

שיפמן, יאיר – פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

פנטון, יוסף ינון [ראה גם: ינון (פנטון), יוסף]

פנתאיזם

בן שלמה, יוסף – על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

פסיקה

לאו, בנימין – מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

פקנהיים, אמיל

– השואה כארוע חסר תקדים בהסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה /ח' 15 עמ' 121

פרוידנטל, גד

– 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

– 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

פרוידנטל, גדעון

– שלמה מימון: פרשנות כשיטת התפלספות /ח' 53 עמ' 125

פרוטסטנטית, דוקטרינה

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

פרישות

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

פרנקל, קרלוס

– מעבר לתלמיד הנאמן: ביקורתו של שמואל אבן תיבון על הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 61

פרשנות

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

שגיא, אבי – בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

שגיא, אבי – יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

 

צ

צדיק

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

שרלו, סמדר – צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

צופיות

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

צופיים, יהודים

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

ציביליזציה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

ציונות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

ציונות דתית

הולצר, אלי – גלגולו של רעיון 'שלש השבועות' בהגותו של הזרם הציוני-דתי /ח' 47 עמ' 129

רוט, מאיר – הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא, ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

שוורץ, דב – הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

ציות

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

צייטלין, הלל

גולומב, יעקב – הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

צלם אלהים

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

צמצום, תורת ה-

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

צפת

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

צרפת, חכמי

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

 

ק

קאנט, עמנואל

– 'בקורת כח השיפוט'

– 'הדת בגבולות התבונה בלבד'

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

קארדוזו, מיכאל אברהם

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

קבלה

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

אידל, משה – 'חלון ההזדמנויות' של הקבלה: 1290-1270 /ח' 48 עמ' 5

אידל, משה – 'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

בר-אילן, מאיר – שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

גריס, זאב – טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

הנסל, ז'ואל – חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

חלמיש, משה – שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

טובי, יוסף – רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

כשר, חנה – למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

לאו, בנימין – מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

מרק, צבי – על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

רגב, שאול – טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

רובין, צביה – תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

קבלה, תורת האדם

זק, ברכה – 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

קדושה

הנסל, ז'ואל – מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

'קדיש'

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

ארנד, אהרן – פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

קדרי, עדיאל

– תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

קהילות

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

קהלת

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

'קוהלת-מוסר', כ'ע

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

קולברג, תמר

– בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

קוסמולוגיה

סלע, שלמה – פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

קוק, אברהם יצחק הכהן [הראי'ה]

– 'אורות הקדש'

– 'עין איה'

גארב, יהונתן – הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

מאיר, יונתן – על שיר גנוז של הראי'ה קוק ונפתולי פרסומו /ח' 55 עמ' 165

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

רוזנק, אבינעם – חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

שבייד, אליעזר – נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

שרלו, יובל – טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

שרלו, סמדר – התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

שרלו, סמדר – צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

קורבנות

שרלו, יובל – טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

קורדובירו, ר' משה [רמ'ק]

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

זק, ברכה – 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

זק, ברכה – על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

קורן, ישראל

– מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

קטורת

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

קירשנבאום, אהרן

– דיני היושר במשפט העברי /ח' 13 עמ' 43

– מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

קליין-ברסלבי, שרה

– לזיהוי הדמויות 'נחש' ו'סמאל' בפירוש הרמב'ם לסיפור גן העדן /ח' 10 עמ' 9

– נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

– פירוש הרמב'ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם /ח' 16 עמ' 39

– פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

קלנר, מנחם

– תורת העיקרים של ר' אברהם ביבאגו /ח' 15 עמ' 89

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

קנט, עמנואל  - ראה: קאנט, עמנואל

קנרפוגל, אפרים

זימר, יצחק (אריק) – בקורת על Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

קסם

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

קץ הימים

דגן, חגי – הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

קראוס, מנחם

– ייחוסו של המהר"ל מפראג לדוד המלך. קריאה מחודשת במצבתו שך ר' ליווא הזקן /ח' 60 ע' 113

קרבן

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

קרוכמל, ר' נחמן

– 'מורה נבוכי הזמן'

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

קרייסל, חיים

– אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

– 'צדיק ורע לו' בפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 19 עמ' 17

– 'קול ה'' ברשנות הפיחוסופית של ימי-הביניים /ח' 16 עמ' 29

קרני, פינחס

– היסודות ההגותיים של דרשנות פילון האלכסנדרוני /ח' 14 עמ' 5

קרשקש, ר' חסדאי

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

קתולית, דוקטרינה

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

 

ר

רביצקי, אבי (אביעזר)

– הגות ומנהיגות במשנת הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 31

– הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

– השלום כמושג קוסמי אוטופי והיסטורי בהגות היהודית בימה'ב /ח' 17 עמ' 5

– ר' שמואל אבן תיבון וסודו של מורה נבוכים /ח' 10 עמ' 19

רבנות

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

רגב, שאול

– הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

– הנפש הטהורה והנפש החמרית בספר תורות הנפש /ח' 19 עמ' 67

– טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

– לבעיית לימוד הפילוסופיה בהגות המאה הט'ו: ר' יוסף ן' שם טוב ור' אברהם ביבאגו /ח' 16 עמ' 57

'רדיפה ואמנות הכתיבה'  ללאו שטראוס  'Persecution and the Art of Writing'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רובין, צביה

– תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

רוזנברג, שלום

– 'אונטולוגיה ניאופלטונית'

– מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

– משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

– שאלה ותשובה משל ן' רשד /ח' 32-33 עמ' 183

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

רוזנצוויג, פרנץ

– 'כוכב הגאולה'

דגן, חגי – הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

מאיר, אפרים – מקומו של גיתה ב'כוכב הגאולה' של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

עמיר, יהוידע – הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

רוזנק, אבינעם

– חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

רוט, מאיר

– הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

רוטנשטרייך, נתן

– 'על תחומה של הפילוסופיה'

– ההתגלות כעובדה /ח' 30 עמ' 93

בן-חור, יהודית – עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

רונן, יהודית

– הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

רוס, יעקב יהושע

– בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

רוס, תמר

– אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

– האדם וכח בחירתו המוסרית במשנת הרב דסלר /ח' 12 עמ' 111

– בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

– הנס כממד נוסף בהגות במהר'ל מפראג /ח' 17 עמ' 81

– מושג האלוהות של הרב קוק [חלק ב'] /ח' 9 עמ' 39

רוסו, ז'אן ז'אק

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

רטוריקה

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

ריה'ל – ראה: יהודה הלוי

רייז, מאיר אריה

חלמיש, משה – בקרת על: מאיר אריה רייז, צניף מלוכה /ח' 40 עמ' 175

ריימארוס, הרמן סמואל

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

ריקנטי, ר' מנחם

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

'רישא וסופא', מאמר מאת ר' משה חיים לוצאטו

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

רלב'ג – ראה: [רבי] לוי בן גרשון

רמב'ם – ראה: [רבי] משה בן מימון

רמב'ן – ראה: [רבי] משה בן נחמן

רמון, עינת

– הרמב'ם במשנת מרדכי קפלן – השפעה ובקורת /ח' 27 עמ' 111

רמח'ל – ראה: לוצאטו, ר' משה חיים

רמיזם, מתודה

מנקין, בצלאל – על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

רמ'ק – ראה: קורדוברו, ר' משה

רס'ג – ראה: [ר'] סעדיה גאון

ר'ע – ראה: עקיבא בן יוסף, רבי

רע, רוע

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

רע, יצר

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

רפאל הלוי (סג'ל)

– 'על חשבון הקץ והתחיה'

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

רפאל שלמה מפראטו

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

רפוי חולים

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

רפלד, מאיר

– על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

– עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

רצהבי, יהודה

– האמנם חזון מעטו של משיח השקר שוכר כחיל? /ח' 14 עמ' 99

– מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

רציונליזם

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רש'ל – ראה: [ר'] שמעון לביא

 

ש

שאר-ישוב, אהרן

– תפיסת הרע בתאולוגיה של שלמה לוי שטיינהיים /ח' 19 עמ' 137

'שבחי הבעש'ט'

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

שבייד, אליעזר

– אלוהים, אדם וטבע במשנתו של מרטין בובר /ח' 57-59 ע' 279

– האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

– הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

– הרמן כהן כמפרש המקרא /ח' 10 עמ' 93

– להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה

– 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

– מעמדו וערכו של היחיד במשנת שפינוזה /ח' 11 עמ' 91

– נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

– 'נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים'

– תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: שביד, אליעזר – נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

שבת

חלמיש, משה – שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5

פיש, הראל א' – מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

שבתאות

ליבס, יהודה – תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

שבתאי צבי

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

שגיא, אבי

– בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

– הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

– המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

– הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

– התפתחות הקטגוריה של ה'אחר' והשלכותיה על התפיסה הדיאלוגית של בובר /ח' 13 עמ' 95

– יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

– ליבוביץ: האיש נגד הגותו – הגות פילוסופית ואפשרויותיה /ח' 38 עמ' 131

– מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

– מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

– שיח החמלה והלכות צדקה /ח' 47 עמ' 35

סטטמן, דני ושגיא (שוויצר), אבי – עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: ספראי, זאב ושגיא אבי (עורכים) – בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

רוט, מאיר – הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

שדים

בר-אילן, מאיר – גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

שואה

מאיר, אפרים אלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

שוורץ, דב

– 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

– אנציקלופדיה בעברית: משטיינשניידר לאוניברסיטת בר-אילן. [בקורת על: Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy] /ח' 46 עמ' 131

– 'אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים'

– בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

– בעית הרע במשנתו של שם טוב אבן שפרוט /ח' 19 עמ' 157

– גדלות וצניעות – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 123

– האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

– הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

– 'היתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי'? – קטעים חדשים על תורת ההגיון משל הרב הנזיר /ח' 27 עמ' 87

– הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

– הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

– הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

– חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

– מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

– נחום אריאלי – יחיד נגד הזרם /ח' 50-52 עמ' ז

– שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

– תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

– תפיסת הזוגיות בהגותו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק /ח' 57-59 ע' 333

סלע, שלמה – בקורת על: שוורץ, דב – אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

רוט, מאיר – הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

שוורץ, יוסף

– אימננציה, טרנסצנדנציה ואתאיזם. הוויכוח סביב הקבלה בראשית העת החדשה /ח' 57-59 ע' 179

– ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

שוורץ, מיכאל

– הרמב'ם והבבואה /ח' 42 עמ' 5

– מפירושו של פרנץ רוזנצווייג לשירי רבי יהודה הלוי /ח' 57-59 ע' 5

– משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

שוורץ, משה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

שוורצמן, יוליה

– האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

שוורצפוקס, שמעון

– פרופ' י'א וידה: המורה /ח' 10 עמ' 5

שוח'ט, רפאל ב'

– הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125

– פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

שטיינר, רודולף

קורן, ישראל – מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

שטראוס לאו

– 'הקדמה לבקורת הדת של שפינוזה' Preface of 'Spinoza's Critique of Religion'

– 'השפעת הגומלין של התאולוגיה ושל הפילוסופיה'

– 'התקדמות או תשובה' 'Progress or Return'

– 'זכות טבעית והיסטוריה' 'Natural Right and History'

– 'ליברליזם ישן ומודרני' 'liberalism Ancient and midern'

– 'מחקרים בפילוסופיה המדינית האפלטונית' 'Studies in Platonic Political Philosophy'

– 'פילוסופיה וחוק' 'Philosophy and Law'

– 'פילוסופיה מדינית מהי?'

– 'רדיפה ואמנות הכתיבה' 'Persecution and the Art of Writing'

Karl Lowith & Leo Strauss – 'Correspondence Concerning Modernity'

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוז, אהוד – ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

לוי, זאב – יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

שטרסברג, שרה

– עצמיות האדם אצל א'ד גורדון והרב קוק /ח' 12 עמ' 91

שיחור, רחל

– לבעית המובנות של השפה הדתית /ח' 5 עמ' 53

'שיטוטים בתחום הפילוסופיה' 'Streifereien im Gebiete der Philosophie' לשלמה מימון

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

שיין, חיים

– 'על דרך הרוב' – מחלוקת מדומה? /ח' 13 עמ' 55

שיפמן, יאיר

– על מספר סוגיות במשנתו המדינית של ר' משה נרבוני על פי פירושו ל"חי בן יקט'אן" לאבן טפיל /ח' 60 ע' 71

– פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

שיר השירים

שוח'ט, רפאל – פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

שכלתנות

שוורץ, דב – בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

שלגי, משה

– לקרב את היהדות והיהודים. בקרת על: זאב פלק, דת הנצח וצרכי השעה /ח' 19 עמ' 163

שלום, גרשם

– 'גנוסיס יהודית, המיסטיקה של המרכבה והמסורת התלמודית'

אידל, משה – 'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

בן שלמה, יוסף – על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

שלוסברג, אליעזר

– תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

שלייה, קתרין

– ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

שליירמכר, פרידריך ארנסט דניאל

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

שלמה המלך

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

[ר'] שלמה שמחה בר' אליעזר מטרויש

– 'ספר המשכיל'

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

 [ר'] שמעון לביא [רש'ל]

– 'כתם פז'

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

 [ר'] שמריה בן אליה האקריתי

ארנד, אהרן – פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

שמרנות

שוורץ, דב – בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

שמש, אברהם אופיר

– מריח בשמים לעולם הנשמות וגן עדן. התגבשותו של סמל הגותי /ח' 47 עמ'  53

שמשוביץ, אליקים פ'

– על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

שנאת חינם

נהוראי, מיכאל צבי – שנאת-חינם – משמעותה והשלכותיה /ח' 36 עמ' 5

שפה

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

שפות, אם ה-

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

שפינוזה, ברוך

– 'תקציר הדקדוק העברי'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

לוי, זאב – יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

מוניץ, אברהם – יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

סיידלר, מאיר – ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

שפירא, אברהם

– תיקון עצמי ותיקון עולם באספקלריה של בובר /ח' 27 עמ' 61

שפרבר, שמואל

– על יסוד החידוש /ח' 18 עמ' 111

'שפת אמת'

סגל, אברהם – מהעלאת מיין נוקבין להכנה במשנת "שפת אמת" /ח' 55 עמ' 109

ש'ץ, רבקה

– קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד /ח' 11 עמ' 53

– תרומתו של אפרים גוטליב לחקר הקבלה /ח' 16 עמ' 5

שקאפ, הרב שמעון

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

שרלו, יובל

– טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

שרלו, סמדר

– "אהבה בתענוגים" – עיון בעולם החוויה הדתית והמיסטית של הרב קוק /ח' 57-59 ע' 355

– התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

– צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

 

ת

תא-שמע, ישראל

חלמיש, משה – תשובה לתשובה [בקורת על: ישראל תא-שמע, 'הנגלה שבנסתר' נוסח מורחב]  /ח' 48 עמ' 131

תאודיקאה

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

תאולוגיה

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

ינון (פנטון), יוסף – שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

קולברג, תמר – בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

תאורגיה [השפעת האדם על האלהות]  

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

תבונה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

תומס אקוינס

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

תוספות, תקופה

זימר, יצחק (אריק) – בקורת על: Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

תורה

ישפה, רפאל – התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

ישפה, רפאל – תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

לסקר, דניאל י' – נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

מורגנשטרן, אריה – בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

שלוסברג, אליעזר – תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

תימן

טובי, יוסף – רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

תלמוד, חכמי ה-

בר-אילן, מאיר – גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

'תלמוד תורה'

קדרי, עדיאל – תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

תלמודית, ספרות

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

תמימות

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

תפילין

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

תפילה

אברמס, דניאל – 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

זק, ברכה – על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

פיש, הראל א' – מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

'תפילה למשה', סידור

זק, ברכה – על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

תפילין

גרטנר, יעקב – השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

תפילת 'עלינו לשבח'

בר-אילן, מאיר – מקורה של תפילת 'עלינו לשבח' /ח' 43 עמ' 5

תפילת 'קדיש'

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

ארנד, אהרן – פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

תקונים

מרק, צבי – תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

'תקציר הדקדוק העברי' לברוך שפינוזה

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

תרבות המערב

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

תרבות ישראל

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

תשובה

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

תשוקה

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

 

A

Abrams, Daniel

– Knowing the MaidenWithout Eyes: Reading theSexual Reconstruction of the Jewish Mystic in Zoharic Parable \vol. 50-52 p. lix

Abravanel, Isaac

Kellner, Menachem – Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

Ackerman, Ari

– The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

Amado Lévy-Valensi, Elian

– Emmanuel Lévinas, une Philosophie de l'Insaisissable \vol.30 p.v 

 

B

Berlin

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

Buber, Martin

Kaplan, Lawrence – Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

 

C

'Correspondence Concerning Modernity' by Karl Lowith & Leo Strauss

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

Crescas, Hasdai

– 'Or Hashem'

Ackerman, Ari – The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

 

D

'Dialoghi d'Amore',  by Leone Ebraeo

Gershenzon, Shoshana – The Cyrcle Metaphor in Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

Dienstag, Jacob I.

– The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – an Historical Survey \vol.31 p.xxi

dogma

Kellner, Menachem – Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

 

E

Eisen, Robert

– Did Zerahiah Hen Compose Two Versions of his Commentary on the Book of Job? \vol. 48 p. v

– Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

ethics

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

Europe, eastern

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

 

F

faith

Kellner, Menachem – Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

Feldman, Seymour

– Crescas' Theological Determinism \vol.9 p.3

 

G

Geotschel, Roland

– La Celrbration du Nouvel an de l'Arbre. Analyse d'un Rituel Kabbalistique du XVIIIe Siecle \vol.10 p.39

Gershenzon, Shoshana

– The Cyrcle Metaphorin Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

God

Kaplan, Lawrence – Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

Goldberg, Hillel

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

 

H

halakha

Silman, Jochanan – An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

Hamann, Johann George

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

Hayoun, Maurice r.

– Le Commentaire de Moise de Narbonne sur la Terminologie Logique de Moise Maimonide \vol.10 p.33

hermeneutics

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

Horwitz, Rivka

– Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

human ideal

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

 

I

Idel, Moshe

Ganz Andere: On Rudolph Otto and Concepts of Holiness in Jewish Mysticism \vol.57-59 p.v

– On Some Forma of Order in Kabbalah \vol. 50-52 p. xxxi

Israel

Eisen, Robert – Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

 

J

judaism

Kellner, Menachem – On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

Jewish philosophy

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

Jews

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

Job

Eisen, Robert – Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

 

K

Kaplan, Abraham

 – Explanations of Ritual \vol.13 p.v

Kaplan, Lawrence

– Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

– Maimonides on the Singularity of the Jewish People \vol.15 p.v

– Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

Kellner, Menachem

– Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

– Gersonides on Miracles, the Messiah and Resurrection \vol.4 p.5

– Maimonides on the Nature of Ritual Purity and Impurity \vol. 50-52 p. i

– On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

Kreisel, Howard

– Maimonides' View of Prophecy as the Overflowing Perfection of Man \vol.13 p.xxi

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

 

L

language 

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

law

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

Leone Ebraeo

 'Dialoghi d'Amore'

Gershenzon, Shoshana – The Cyrcle Metaphor in Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

Levinas, Emmanuel

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

Amado Lévy-Valensi, Elian – Emmanuel Lévinas, une Philosophie de l'Insaisissable \vol.30 p.v 

Loewenthal, Tali

– Tha Apotheosis of Action in Early Habad \vol.18 p.v

Lowith, Karl

Karl Lowith & Leo Strauss – 'Correspondence Concerning Modernity'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

Luria, r' Isaac [Ha'ari]

Magid, Shaul – Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

 

M

Magid, Shaul

– Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

Maimonides

 'Moreh Nebukhim'

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

Dienstag, Jacob I. – The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – an Historical Survey \vol.31 p.xxi

'Moreh Nebukhim' by Maimonides

Dienstag, Jacob I. – The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – an Historical Survey \vol.31 p.xxi

myth

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

 

N

 

O

ontology

Silman, Jochanan – An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

'Or ha-Shem' by Hasdai Crescas

Ackerman, Ari – The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

orthodoxy

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

 

P

particularism

Kellner, Menachem – On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

philosophy, Jewish

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

political thought

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

providence, divine

Ackerman, Ari – The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

 

Q

 

R

Rosenzweig, Franz 

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

Rudavsky, Tamar

– Maimonides and Averroes on God's Knowledge of Possibles \vol.13 p.xxvii

 

S

Saadia Gaon

Eisen, Robert – Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

Silman, Jochanan

– An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

Sirat, Colette

– La Pensee Philosophique d'Ephraim Al-Naqawa \vol.5 p.5

– L'Edition des Textes Philosophiques Médièvaux, Questions de Méthodologie \vol.10 p.3

Slobodka

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

Sokol, Moshe

– Theories of Elu Ve-Elu Divrei Elohim Hayim \vol.32-33 p.xxiii

Strauss, Leo

Karl Lowith & Leo Strauss – 'Correspondence Concerning Modernity'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

 

T

talmud tora

Magid, Shaul – Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

theology

Wolfson, Eliot R. – Negative Theology and Positive Assertion \vol.32-33 p.v

tikkun hazot

Magid, Shaul – Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

Touati, Charles

– La Providence Divine chez Hasday Crescas \vol.10 p.15

 

U

universalism

Kellner, Menachem – On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

 

V

Vajda, M. Georges

– Publications de M.G.Vajda \vol.10 p.53

 

W

Wolfson, Eliot R.

– Negative Theology and Positive Assertion \vol.32-33 p.v

Wright, Tamata

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

Wyschogrod, Edith

– The Moral Self: Emmanuel Levinas and Hermann Coken \vol.4 p.35

 

X

 

Y

 

Z