Placeholder Image

מסלול הכשרת המורים

ד"ר אילון אידלשטיין

דוא"ל
ayalon69@zahav.net.il
תחומי עניין
חוקר, מרצה למחשבת ישראל ומכשיר מורים להוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי הכללי.  תושב קרית טבעון ואב לשלושה ילדים.
בעבודת הדוקטורט, "קיום וגאולה בתורתו של פרנץ רוזנצוייג" חקרתי את היחס בין ההיבט הקיומי וההיבט המשיחי במשנתו של רוזנצוייג. אני רואה בהגותו של פרנץ רוזנצוייג שלב חשוב בהגמשתה של התיאולוגיה היהודית, תהליך שלעניות דעתי אנו מצויים רק בראשיתו.
רוב המאמרים שפרסמתי לאחר מכן, עסקו בתחומים הקשורים במישרין ובעקיפין לתרבות וחינוך יהודיים-ישראליים  ובפרט להוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי הכללי בישראל.  אני רואה בהוראת מחשבת ישראל אתגר פרשני וחינוכי יוצא דופן, הזדמנות להתבונן מחדש במקורות היהדות תוך שאנו שואלים את השאלה: כיצד מקור זה עשוי לסייע להתפתחותם של מתחנכים במדינה היהודית הדמוקרטית בימינו, מתחנכים אשר אינם כפופים אל ד' אמות של ההלכה והם מחוברים בנימי נפשם אל רוחה של תקופתנו, זרמיה ואתגריה. כמו כן, אני רואה בכך הזדמנות להיות שותף בעיצובה של תשתית ערכית-תרבותית משותפת חדשה לעם היהודי לגווניו, זרמיו ואמונותיו השונים.

 

שעות קבלה
בתיאום מראש
מחקר
חוקר, מרצה למחשבת ישראל ומכשיר מורים להוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי הכללי.  תושב קרית טבעון ואב לשלושה ילדים.
בעבודת הדוקטורט, "קיום וגאולה בתורתו של פרנץ רוזנצוייג" חקרתי את היחס בין ההיבט הקיומי וההיבט המשיחי במשנתו של רוזנצוייג. אני רואה בהגותו של פרנץ רוזנצוייג שלב חשוב בהגמשתה של התיאולוגיה היהודית, תהליך שלעניות דעתי אנו מצויים רק בראשיתו.
רוב המאמרים שפרסמתי לאחר מכן, עסקו בתחומים הקשורים במישרין ובעקיפין לתרבות וחינוך יהודיים-ישראליים  ובפרט להוראת מחשבת ישראל בחינוך הממלכתי הכללי בישראל.  אני רואה בהוראת מחשבת ישראל אתגר פרשני וחינוכי יוצא דופן, הזדמנות להתבונן מחדש במקורות היהדות תוך שאנו שואלים את השאלה: כיצד מקור זה עשוי לסייע להתפתחותם של מתחנכים במדינה היהודית הדמוקרטית בימינו, מתחנכים אשר אינם כפופים אל ד' אמות של ההלכה והם מחוברים בנימי נפשם אל רוחה של תקופתנו, זרמיה ואתגריה. כמו כן, אני רואה בכך הזדמנות להיות שותף בעיצובה של תשתית ערכית-תרבותית משותפת חדשה לעם היהודי לגווניו, זרמיו ואמונותיו השונים.
קורסים

שם קורס

מספר

 
מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל 30250

קורס המיועד לתכנית המורים לתואר שני במחשבת ישראל.

 

פרסומים

רשימת פרסומים

 1. "קיום וגאולה – אכסיסטנציאליזם ואסכטולוגיה בכוכב הגאולה של פרנץ רוזנצוייג" (עבודת דוקטורט), אוניברסיטת חיפה, 2006.

   

 2. "מלחמה, מדינה וקידמה בכוכב הגאולה של פרנץ רוזנצוייג, דעת 67 (תשע) 2009 : עמ' 83-96.

   

 3. "על הפתיחות" , אקדמות, גיליון כ"ח, אדר תשע"ג.

   

 4. "על אמונות טפלות ודימויים רגולטיביים", זהויות, מכון ון ליר (עתיד להתפרסם בגיליון הקרוב)

   

 5. "ודיברת בם: על 'תרבות ישראל' כתחום חינוכי", בין השמשות, מכון הרטמן, ירושלים 2013.

   

 6. "ממדים של משמעות בהוראת תרבות ישראל, בין השמשות, מכון הרטמן, ירושלים 2015.

   

 7. "מה בין תרבות ישראל למחשבת ישראל? : על הוראת מקורות היהדות בחינוך הממלכתי", החינוך וסביבו לג (תשעא) 2011: עמ' 299-308.

   

 8. "בירור מושגי-ערך כתהליך בהוראת מחשבת-ישראל", החינוך וסביבו לב (תשע) 2010: עמ' 219-226.

   

 9. "מתחים תובעניים בהוראת תרבות ישראל" החינוך וסביבו לא (תשסט) 2009 : עמ' 233-339 .

   

 10. "סכנות פרשניות במשנתו של רודולף שטיינר", אדם עולם, גיליון 32, 2013.

   

"חינוך ולדורף ותרבות ישראל", אדם עולם מס' 13, סתיו 2010.

בהכנה:

"פתיחות ואמונה – בחיפוש אחר חינוך לתרבות כאן ועכשיו" , ספר בהוצאת מכון מופת.

"שני עולמות וארבעה פרצופים: בין מיתוס דתי וחשיבה חופשית", עתיד להתפרסם בכתב העת: בין השמשות, מכון הרטמן, לשנת תשע"ז.

 

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2022