גליונות 40-31

 

חוברת 31

בן-חור, יהודית – עיון בשרשי הגותו הלאומית של נתן רוטנשטרייך וזיקתו למורשת א'ד גורדון /ח' 31 עמ' 83

גפני, מרדכי – ביבליוגרפיה לכתבי הרב סולוביצ'יק /ח' 31 עמ' 105

לוי, זאב – מעמדה ומקורה של השפה על פי הגותם של י'ג האמאן, מ' מנדלסזון וי'ג הרדר /ח' 31 עמ' 29

עמיר, יהוידע – הנס כקטגוריה אפיסטמולוגית. עיון במשנתו של פ' רוזנצוייג /ח' 31 עמ' 47

ערן, עמירה – השפעת אבן-סינא על הוכחת הישארות הנפש במשנת אברהם אבן דאוד /ח' 31 עמ'  5

קולברג, תמר – בין מחקר לתיאולוגיה ה'תורה מן השמים' לא'י השל /ח' 31 עמ' 65

רוזנברג, שלום – משה שוורץ וחקר רנ'ק /ח' 31 עמ' 27

Dienstag, Jacob I. – The Moreh Nebukhim in Pre-Expulsion Spanish Thought and Scholarship – anHistorical Survey \vol.31 p.xxi

Silman, Jochanan – An Introduction to the Philosophical Analysis of the Normative – Ontological Tension in the Halakha \vol.31 p.v 

 

 

חוברת 32-33

אידל, משה – על היחס למדע בספר המשיב  /ח' 32-33 עמ' 235

דינסטאג, ישראל י' – בריאת העולם במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 32-33 עמ' 247

הרוי, זאב – דרכו של נוריאל בפיענוח סודות מו'נ /ח' 32-33 עמ' 67

טורנר, מאשה – הרלוונטיות של מורה נבוכים לאדם היהודי בימינו /ח' 32-33 עמ' 85

ינון (פנטון), יוסף – ראש בין הברכיים – תנוחת מדיטציה /ח' 32-33 עמ' 19

ישפה, רפאל – התורה והאסטרולוגיה אצל אברהם אבן עזרא /ח' 32-33 עמ' 31

כשר, חנה – מורה נבוכים – יצירת מופת או כתבי קודש? /ח' 32-33 עמ' 73

לסקר, דניאל י' – נגד מי התפלמס רס'ג בדיונו בביטול התורה /ח' 32-33 עמ' 5

נהוראי, מיכאל – שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון /ח' 32-33 עמ' 97

סילמן, יוחנן – הפן הספורי של ספר הכוזרי /ח' 32-33 עמ' 53

פרוידנטל, גד – 'האוויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל' לר' שלמה שמחה מטרויש – לדמותה של קוסמולוגיה מדרשית-מדעית בהשראה סטואית מן המאה הי'ג /ח' 32-33 עמ' 187

רוזנברג, שלום – שאלה ותשובה משל ן' רשד /ח' 32-33 עמ' 183

שוורץ, דב – בין שמרנות לשכלתנות /ח' 32-33 עמ' 143

שיפמן, יאיר – פלקירה ושמואל ן' תיבון כמתרגמי מו'נ /ח' 32-33 עמ' 103

שלוסברג, אליעזר – תשובה למאמרו של פרופ' דניאל לסקר /ח' 32-33 עמ' 13

Ackerman, Ari – The Composition of the Section on Divine Providence in Or ha-Shem \vol.32-33 p.xxxvii

Kellner, Menachem – Isaac Abravanel on Dogma and Faith \vol.32-33 p.xlvii   

Sokol, Moshe – Theories of Elu Ve-Elu Divrei Elohim Hayim \vol.32-33 p.xxiii

Wolfson, Eliot R. – Negative Theology and Positive Assertion \vol.32-33 p.v

 

 

חוברת 34

אברהמוב, בנימין – מקורותיו של הספר 'מאזני העיונים לצדק הסרעפים' /ח' 34 עמ' 83

אברמס, דניאל – 'סוד כל הסודות': תפיסת הכבוד וכוונת התפילה בכתבי ר' אליעזר מוורמס והדיה בכתבים אחרים /ח' 34 עמ' 61

אלשטיין, יואב – יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי-חולים בספר 'שבחי הבעש'ט' /ח' 34 עמ' 131

בר-אילן, מאיר – גירוש שדים על ידי רבנים. משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים /ח' 34 עמ' 17

דן, יוסף – לתפיסת המספר בספר יצירה /ח' 34 עמ' 5

חשן, דליה – תורת הצמצום ומשנת ר'ע. קבלה ומדרש /ח' 34 עמ' 33

ישפה, רפאל – תיקונים והערות למאמר התורה והאסטרולוגיה אצל ר' אברהם אבן עזרא [דעת 32-33] /ח' 34 עמ' 160

פרוידנטל, גד – 'האויר ברוך הוא וברוך שמו' ב'ספר המשכיל'. חלק שני: 'ספר המשכיל' – מבחר קטעים בעניני קוסמולוגיה [המשך] /ח' 34 עמ' 87

שוורץ, דב – חקר המודלים ומשנתו של הוגה נשכח. ביקורת ספרים ['מנחה לשרה' – מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי. ו- Aristotle's De Anima תרגם לעברית ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן. /ח' 34 עמ' 151

 

 

חוברת 35

אבן-חן, אלכסנדר – על שני טקסטים משיחיים בראשית עידן ההשכלה /ח' 35 עמ' 87

גושן גוטשטיין, אלון – ברית אבות וירושת הארץ – בין תיאולוגיה מקראית להגות חז'ל /ח' 35 עמ' 5

כשר, חנה – פירושי הרמב'ם לסיפור נקרת הצור /ח' 35 עמ' 29

עמיר, יהוידע – אמונה במבחן. [בקורת על: אליעזר שבייד, להגיד כי ישר ה': הצדקת אלוהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה] /ח' 35 עמ' 115

שבייד, אליעזר – הנבואה הפילוסופית של הרמן כהן /ח' 35 עמ' 67

שגיא (שוייצר), אבי – המצווה הדתית והמערכת המשפטית. פרק בהגותו ההלכתית של הרב שמעון שקאפ /ח' 35 עמ' 99

Kaplan, Lawrence – Jewish Orthodoxy in the Twentieth Century Between Two Worlds [review on: Hillel Goldberg, Between Berlin and Slobodka: Jewish Transition Figures from Eastern Europe] \vol. 35 p.v

 

 

חוברת 36

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין ר' סעדיה גאון והרמב'ם. ביבליוגרפיה. /ח' 36 עמ' 97

לוי, זאב – אמנציפציה, מסורת וציונות. עיונים של נתן רוטנשטרייך על היהדות /ח' 36 עמ' 47

נהוראי, מיכאל צבי – שנאת-חינם – משמעותה והשלכותיה /ח' 36 עמ' 5

רוס, תמר – אל-מוות, חוקיות הטבע ותפקיד ההשגה האנושית בכתבי הרב קוק /ח' 36 עמ' 35

רפלד, מאיר – על מעט שקיעין קבליים במשנתו ההלכתית של המהרש'ל /ח' 36 עמ' 15

רצהבי, יהודה – מקבילות נוספות למאמרות בזהר ובפיוט הספרדי /ח' 36 עמ' 89

שגיא, אבי – מחויבות דתית בעולם מחולן. פרקי מבוא להגותו של אליעזר גולדמן /ח' 36 עמ' 69

שמשוביץ, אליקים פ' – על באר הגולה – שמו של ספר /ח' 36 עמ' 93

Kellner, Menachem – On Universalism and Particularism in Judaism. \vol. 36 p. v

Magid, Shaul – Conjugal Union, Mourning and Talmud Tora in R. Isaac Luria's Tikkun Hazot. \vol. 36 p. xvii

 

 

חוברת 37

בלידשטיין, יעקב – הורים ובנים במשנת הרמב'ם – הגות והלכה /ח' 37 עמ' 27

בן-שמאי, בתיה – ביבליוגרפיה של כתבי יעקב לוינגר /ח' 37 עמ' 5

בן-שמאי, חגי – עשרת עיקרי האמונה של רב סעדיה גאון /ח' 37 עמ' 11

דינסטאג, ישראל יעקב – הנבואה במשנת הרמב'ם - ביבליוגרפיה /ח' 37 עמ' 193

הנשקה, דוד – לשאלת אחדות הגותו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 37

הרוי, זאב – 'גדול כוחן של נביאים' /ח' 37 עמ' 53

טורנר, מאשה – אברהם אבינו במורה הנבוכים על רקע המסופר במקרא ובמדרשים /ח' 37 עמ' 181

כשר, חנה – אמנות הכתיבה במורה הנבוכים /ח' 37 עמ' 63

לנגרמן, י' צבי – סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב'ם /ח' 37 עמ' 107

נהוראי, מיכאל צבי – כיצד הרמב'ם ניסח את השקפתו על הבריאה /ח' 37 עמ' 119

קרייסל, חיים – אהבת ה' ויראתו במשנתו של הרמב'ם /ח' 37 עמ' 127

שוורץ, דב – תורת האלוהות ולמידה. פרק בתולדות ההשפעה המימונית על ההגות השכלתנית בימי-הבינים /ח' 37 עמ' 153

 

 

חוברת 38

אלקיים, אברהם – המשיח הנפקד. על משיח בן יוסף אצל נתן העזתי, שבתאי צבי וא'מ קארדוזו /ח' 38 עמ' 33

חלמיש, משה – מה נעלם ממי /ח' 38 עמ' 9

טובי, יוסף – רבי יצחק ונה והתחזקות העיסוק בקבלה בתימן /ח' 38 עמ' 17

כהן, יונתן – יסודות שיטתיים בחקר הפילוסופיה היהודית בזמננו: וולפסון, גוטמן ושטראוס /ח' 38 עמ' 105

מאיר, אפרים ואלשטיין, חנן – מתוך 'חירות קשה' לעמנואל לוינס /ח' 38 עמ' 127

שבייד, אליעזר – נבואה מתחדשת לעת ראשית הגאולה (הנבואה במשנת הראי'ה קוק) /ח' 38 עמ' 83

שגיא, אבי – ליבוביץ: האיש נגד הגותו – הגות פילוסופית ואפשרויותיה /ח' 38 עמ' 131

שוורץ, דב – 'אותות השמים', אספקלריה לאזוטריקה היהודית בימי הבינים [בקורת על: Otot Ha-Shamayim: Samuel Ibn Tibbon's Hebrew Version of Aristotle's Meteorology] /ח' 38 עמ' 145

שוורץ, מיכאל – משמעות ההבדל בין נסי משה רבנו ונסיהם של שאר הנביאים לפי מורה נבוכים, חלק ב, פרק לה /ח' 38 עמ' 5

Horwitz, Rivka – Hamann and Rosenzweig on Language – the Revival of Myth \vol.38 p. v

 

 

חוברת 39

אלקיים, אברהם – על משיח בן יוסף מטישוויץ /ח' 39 עמ' 101

כשר, חנה – על שני ספרים בחקר משנת הרמב'ם [בקורת על: מנחם קלנר, הרמב'ם על ירידת הדורות ועל טבעה של הסמכות הרבנית. ובקורת על: שרה קליין-ברסלבי, שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב'ם] /ח' 39 עמ' 149

נגר, אליהו – היראה במשנת הרמב'ם (בחינה מחודשת) /ח' 39 עמ' 89

פנטון, יוסף – על מערכת הצדיקים במיסטיקה היהודית ובמיסטיקה המוסלמית /ח' 39 עמ' 5

קליין-ברסלבי, שרה – נבואה, קסם וחלום והמונח 'התבודדות' במשנת הרלב'ג /ח' 39 עמ' 23

שוורצמן, יוליה – האם גם היא נבראה בצלם אלוהים? הפרשנות הפילוסופית הימיביניימית לבריאת האשה /ח' 39 עמ' 69

שרלו, יובל – טעמי הקורבנות של הרמב'ם במשנת הרב קוק /ח' 39 עמ' 123

 

 

חוברת 40

גטשל, רונלד – חטא אדם הראשון במאמר 'רישא וסופא' של רמח'ל /ח' 40 עמ' 87

הנסל, ז'ואל – חקירה וקבלה במשנת רמח'ל /ח' 40 עמ' 99

זק, ברכה – על תפילותיו של ר' משה חיים לוצאטו /ח' 40 עמ' 109

חלמיש, משה – בקורת על: מאיר אריה רייז, צניף מלוכה /ח' 40 עמ' 175

יעקבסון, יורם – ההנהגה האלוהית והשתקפותה בסוגית צדיק ורע לו כיסוד הגותו של רמח'ל /ח' 40 עמ' 49

מלמד, אברהם – תורת הרטוריקה לרמח'ל – בין פוליטיקה לאסתטיקה /ח' 40 עמ' 27

מנקין, בצלאל – על 'ספר ההגיון' לרמח'ל ועל המתודה הרמיסטית בכתביו /ח' 40 עמ' 5

רובין, צביה – תורת המראה והפתרון – פרשנותו המיוחדת של רמח'ל לקבלה /ח' 40 עמ' 39

רונן, יהודית – הרמח'ל והפאראפסיכולוגיה /ח' 40 עמ' 153

שוח'ט, רפאל ב' – הפרשנות ההיסטוריוסופית הקבלית של הגר'א והשפעת רמח'ל עליו ועל בית מדרשו /ח' 40 עמ' 125