גליונות 60-53

 

חוברת 53

ארליך, דרור – אהבת האל וכתיבה אזוטרית בספר העקרים לר' יוסף אלבו /ח' 53 עמ' 63

גריס, זאב – טיולים בפרדס הקבלה [בקורת על: ברכה זק, שומר הפרדס – המקובל רבי שבתאי שעפטל הורוויץ מפראג] /ח' 53 עמ' 193

זק, ברכה – להופעת תרגום חיבוריו של ר' אברהם הירירה /ח' 53 עמ' 199

כשר, חנה – על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א) /ח' 53 עמ' 31

מורגנשטרן, אריה – בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר'א ועל האידיאולוגיה – תורה מול ארץ-ישראל /ח' 53 עמ' 83

מירון, רוני – הברית בין הפילוסופיה להתגלות. הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס /ח' 53 עמ' 161

פכטר, שילה – העברת מסורת הסוד – בין דרישה להרצאה /ח' 53 עמ' 5

פרוידנטל, גדעון – שלמה מימון: פרשנות כשיטת התפלספות /ח' 53 עמ' 125

רביצקי, אבי – הרמב'ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי /ח' 53 עמ' 43

 

 

חוברת 54

בן פזי, חנוך – המשיחיות כשליחות מוסרית /ח' 54 עמ' 97

גארב, יהונתן – הראי'ה קוק – הוגה לאומי או משורר מיסטי? /ח' 54 עמ' 69

חלמיש, משה – שבת בהגות הקבלית /ח' 54 עמ' 5

כ'ץ, גדעון – הרוח הלאומי, הנורמטיביות ואופיה החילוני של מחשבת אחד העם /ח' 54 עמ' 47

סיידלר, מאיר – ברוך שפינוזה – מעצב תדמית היהדות עבור ההשכלה האירופית /ח' 54 עמ' 29

 

 

חוברת 55

אברהמוב, בנימין – כתאב אלחקאיק ומקורותיו /ח' 55  עמ' 31

אייזנמן, אסתי – המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב'ם /ח' 55 עמ' 41

דן, יוסף – אותיות דר' עקיבא ותפיסת הלשון החדשה /ח' 55  ע'5

לאו, בנימין – מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף /ח' 55 עמ' 131

מאיר, יונתן – על שיר גנוז של הראי'ה קוק ונפתולי פרסומו /ח' 55 עמ' 165

מוניץ, אברהם – יחיד ורבים במשנות שפינוזה ויהודה אברבנאל /ח' 55 עמ' 59

סגל, אברהם – מהעלאת מיין נוקבין להכנה במשנת "שפת אמת" /ח' 55 עמ' 109

פדיה, חביבה – החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות /ח' 55 עמ' 73

רוט, מאיר – הערות מעטות על ספר גדול ממדים [בקורת על: אבי שגיא ודב שוורץ (עורכים), מאה שנות ציונות דתית] /ח' 55 עמ' 159

שגיא, אבי – מסע בעקבות הזהות היהודית [בקורת על: אלה בלפר, זהות כפולה, על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם הזה] /ח' 55 עמ' 153

 

 

חוברת 56

בן אור, עשהאל – המצוות ומקומן בפילוסופיה של הרלב'ג /ח' 56 עמ' 61

בר-אילן, מאיר – שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות /ח' 56 עמ' 5

גודמן, מיכה – פרשנות טיפולוגית ורעיון הפרוגרס. עיונים בתפיסת ההיסטוריה של הרמב'ן /ח' 56 עמ' 39

גולומב, יעקב – הלל צייטלין: מ"על אדם" אל  "אל עליון" או מניטשה אל 'ספר הזוהר' /ח' 56 עמ' 135

מרק, צבי – תהליך התגבשותם של התיקון הכללי, התיקון למקרה לילה והעליה לקברו של ר' נחמן מברסלב וזיקתם למתח המשיחי /ח' 56 עמ' 101

סגל, אברהם – הקדמת זרחיה חן לפירושו לספר איוב /ח' 56 עמ' 75

 

Kaplan, Lawrence – Martin Buber on the imitation of God  \vol. 56 p. v

 

 

חוברת 57-59

[העורך] – לדיוקנו של איש הרוח /ח' 57-59 ע' 1

[העורך] – פרופ' יוסף בן שלמה, רשימה ביבליוגרפית /ח' 57-59 ע' 413

בן-פזי, חנוך – "גר אנכי בארץ" – טריטוריה, מולדת וזהות במשנת לוינס /ח' 57-59 ע' 393

גודמן, מיכה – בין מבוכת הזמן ללימוד קורות הזמן - עיון מחודש בתפיסת ההיסטוריה של רנ"ק /ח' 57-59 ע' 201

הורביץ, רבקה – הרמן כהן ופרנץ רוזנצווייג - שונות ודמיון /ח' 57-59 ע' 229

הנסל, ז'ואל – תשוקה ואין סוף במשנתם של דקארט ולוינס /ח' 57-59 ע' 383

וקס, רון – ייחוד בדיבור אצל הבעש'ט וממשיכי דרכו /ח' 57-59 ע' 143

זק, ברכה – סוד הזרקא במעין עין יעקב שבאילמה לר' משה קורדובירו /ח' 57-59 ע' 121

לוי, דליה – היסטוריה ומשיחיות בהגותם של הרב קוק וד"ר יצחק ברויאר /ח' 57-59 ע' 313

לוי, זאב – הרב מנואל יואל וחקר שפינוזה /ח' 57-59 ע' 165

ליבס, יהודה – פורפוריתה של הלנה מטרויה וקידוש השם /ח' 57-59 ע' 83

מאיר, אפרים – מכתביו של פרנץ רוזנצווייג אל גריטלי רוזנשטוק. תרומתם להבנת מילות מפתח ורעיונות מרכזיים בכוכב הגאולה /ח' 57-59 ע' 245

עמיר, יהוידע – הזדהות ביקורתית. על נפתולי הידידות בין ש"ה ברגמן למ"מ בובר /ח' 57-59 ע' 289

פרנקל, קרלוס – מעבר לתלמיד הנאמן: ביקורתו של שמואל אבן תיבון על הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 61

רביצקי, אבי – הגות ומנהיגות במשנת הרמב"ם /ח' 57-59 ע' 31

שביד, אליעזר – אלוהים, אדם וטבע במשנתו של מרטין בובר /ח' 57-59 ע' 279

שוורץ, דב – תפיסת הזוגיות בהגותו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק /ח' 57-59 ע' 333

שוורץ, יוסף – אימננציה, טרנסצנדנציה ואתאיזם. הוויכוח סביב הקבלה בראשית העת החדשה /ח' 57-59 ע' 179

שוורץ, מיכאל – מפירושו של פרנץ רוזנצווייג לשירי רבי יהודה הלוי /ח' 57-59 ע' 5

שרלו, סמדר – "אהבה בתענוגים" – עיון בעולם החוויה הדתית והמיסטית של הרב קוק /ח' 57-59 ע' 355

Idel, Moshe  –Ganz Andere: On Rudolph Otto and Concepts of Holiness in Jewish Mysticism \vol.57-59 p.v

 

 

חוברת 60

אברמוביץ, אודי – השליחות, המונופול והצנזורה – הרצי'ה קוק ועריכת כתבי הראי'ה /ח' 60 ע' 121

ארליך, דרור – ביאור לספר מלות ההגיון לרמב'ם המיוחס לר' יוסף אלבו /ח' 60 ע' 103

גדליה, אורן – אחוות בעלי הדת הגדורים בדרכי הדתות. נכרי, גר תושב ואשה במשנת המאירי  /ח' 60 ע' 29

גורפינקל, אלי – הרמב'ם – בין דוגמטיקה לליברליות /ח' 60 ע' 5

חלמיש, משה – תגובה על: ונהר יצא מעדן, על שפת החוויה המיסטית בזוהר, מאת מלילה הלנר-אשד  /ח' 60 ע' 153

ישראלי, עודד – "ו(לא) עלתה בידו" – סיפור ראשיתו של אברהם בספר הזוהר /ח' 60 ע' 51

קראוס, מנחם – ייחוסו של המהר"ל מפראג לדוד המלך. קריאה מחודשת במצבתו שך ר' ליווא הזקן /ח' 60 ע' 113

שיפמן, יאיר – על מספר סוגיות במשנתו המדינית של ר' משה נרבוני על פי פירושו ל"חי בן יקט'אן" לאבן טפיל /ח' 60 ע' 71