גליונות 30-21

 

חוברת 21

אביב'י, יוסף – בקרת על: אהל חיים, קטלוג כתבי היד העבריים בספריית משפחת מנשה רפאל ושרה ליהמן /ח' 21 עמ' 129

אורגד, דורית – ריה'ל ורוזנצווייג – רעיונות חופפים במשנותיהם /ח' 21 עמ' 115

אידל, משה – שרידים נוספים מכתבי ר' יוסף הבא משושן הבירה /ח' 21 עמ' 47

גרוס, אברהם – טעמי מצוות מילה – זרמים והשפעות הסטוריות בימי-הביניים /ח' 21 עמ' 25

הרוי, זאב – כיצד להתחיל ללמוד את מורה נבוכים ח'א פ'א /ח' 21 עמ' 5

חלמיש, משה – הקבלה בפסיקה של ר' יוסף קארו /ח' 21 עמ' 85

מישלוב, דוד – תגובות והערות למאמרו של זאב לוי 'על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית' /ח' 21 עמ' 133

פכטר, מרדכי – ספר 'מגיד ישרים' לר' יוסף קארו כספר מוסר /ח' 21 עמ' 57

שאר-ישוב, אהרן – בין פרנץ רוזנצווייג להנס ארנברג – דיון תאולוגי /ח' 21 עמ' 103

Kreisel, Howard – Asceticism in the Thought of R. Bahya Ibn Paquda and Maimonides \vol.21 p.v

 

 

חוברת 22

חלמיש, משה – הערות לענין שלשה-עשר השערים ברקיע /ח' 22 עמ' 147

מנור, דן – הערות אחדות ללשון הרזים של ר'ח בן עטר /ח' 22 עמ' 99

פרוידנטל, גד – הצלחה נפשית ואסטרונומיה – מלחמתו של הרלב'ג נגד תלמי /ח' 22 עמ' 55

קליין-ברסלבי, שרה – דטרמיניזם, אפשרות, בחירה וידיעה מראש במשנת הרלב'ג /ח' 22 עמ' 5

קרייסל, חיים – בין חלומות צודקים לנבואה במשנתו של הרלב'ג /ח' 22 עמ' 73

רוזנברג, שלום – פרוש הרלב'ג לספר המבוא /ח' 22 עמ' 85

רוטשילד, שלום (פריץ) א' – משנתו של אברהם יהושע השל /ח' 22 עמ' 123

שוורץ, דב – התפתחות המין האנושי במשנתו של מנדלסון – פרק בתולדותיו של הרעיון המשיחי /ח' 22 עמ' 109

 

 

חוברת 23

דינסטאג, ישראל יעקב – יחס הרלב'ג אל הרמב'ם – רשימה ביבליוגרפית /ח' 23 עמ' 5

חיון, מוריס ראובן – משה נרבוני – בעיות הנפש וכוחותיה /ח' 23 עמ' 65

לוי, זאב – קאנט והאתיקה היהודית המודרנית /ח' 23 עמ' 89

קלנר, מנחם – הקדמת הרלב'ג לפרושו לשיר השירים /ח' 23 עמ' 15

רובין, ניסן – ממוניזם לדואליזם: היחס גוף-נפש בתפיסת חכמים /ח' 23 עמ' 33

שאר-ישוב, אהרן – המחלוקת של ליאו בק על 'מהות הנצרות' של אדולף פון הארנאק /ח' 23 עמ' 111

שבייד, אליעזר – הפילוסופיה היהודית כאחד הזרמים בפילוסופיה של המאה העשרים /ח' 23 עמ' 101

שגיא (שוויצר), אבי – נסיון העקדה – עיון משווה בהגותם של קירקגור וליבוביץ /ח' 23 עמ' 121

שוורץ, דב – עיון בתורת הבריאה של אברבנאל. בקרת על: 'מפעלות אלהים' מאת דון יצחק אברבנאל. /ח' 23 עמ' 135

 

 

חוברת 24

אלקיים, אברהם – בין רפרנציאליזם לביצוע: שתי גישות בהבנת הסמל הקבלי בספר 'מערכת האלהות' /ח' 24 עמ' 5

דיסון, יונינה – ארבעה מוטיבים ב'אורות הקודש' כבסיס לעריכה חדשה /ח' 24 עמ' 41

לוי, זאב – בקרת על: 'האידיאה של ההומאניות' לויליאם קלובאק /ח' 24 עמ' 93

שוורץ, דב – עריכה מול יצירה (עוד על עריכת 'אורות הקודש' לרב קוק) /ח' 24 עמ' 87

Motzkin, Aryeh L. – Maimonides and spinoza on Good and Evil \vol.24 p.v

Wolfson, Eliot – The Secret of the Garment in Nahmanides \vol.24 p.xxv

 

 

חוברת 25

בר-אילן, מאיר – קווי יסוד להתהוותה של הקדושה וגיבושה /ח' 25 עמ' 5

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת /ח' 25 עמ' 53

חיון, מוריס ראובן – אבן באג'ה ומשה נרבוני – אגרת הפטירה /ח' 25 עמ' 93

לסקר, דניאל – בקרת על: Georges Vajda, Al-Kitab al-Muhtawi de Yusuf al-Basir /ח' 25 עמ' 145

נוריאל, אברהם – משלים ולא נתפרש שהם משל במורה נבוכים /ח' 25 עמ' 85

פייקאז', מנדל – החסידות – תנועה חברתית-דתית בראי 'הדבקות' /ח' 25 עמ' 127

שלוסברג, אליעזר – יחסו של רס'ג לאיסלם /ח' 25 עמ' 21

 

 

חוברת 26

בר-סלע, שרגא – יהדותו הנבואית-משיחית של הלל צייטלין ודרכו אליה /ח' 26 עמ' 109

דינסטאג, ישראל יעקב – היחס העיוני בין חכמי הקבלה והרמב'ם. ביבליוגרפיה מוערת [המשך] /ח' 26 עמ' 61

וידה, יהודה אריה – הגדרות מונחי ה'מתכלמון' בכתבי יוסף אלבציר /ח' 26 עמ' 5

כשר, חנה – יסורין ללא עוון /ח' 26 עמ' 35

לויט, ירוחם – הפילוסופיה הנוצרית של בנאדיקטוס דא שפינוזה /ח' 26 עמ' 97

קלנר, מנחם – בקרת על: ר' חסדאי קרשקש, ספר ביטול עיקרי הנוצרים. ההדיר דניאל י' לסקר. /ח' 26 עמ' 125

שוורצמן, יוליה – פירושו של יצחק ן' שם טוב ל'מורה נבוכים' /ח' 26 עמ' 43

Gellman, Yehuda – Poetry of Spirituality \vol.26 p.v

 

 

חוברת 27

ארנד, אהרן – ספר ראש מילין לראי'ה קוק /ח' 27 עמ' 73

דינסטאג, ישראל יעקב – הרמב'ם והרמב'ן – ביבליוגרפיה מוערת /ח' 27 עמ' 125

חלמיש, משה – בקורת על: יוסף בן משה אלאשקר, צפנת פענח. מבוא מאת משה אידל /ח' 27 עמ' 144

חשן, דליה – תורת הייסורים בתפיסת האלוהות של ר' עקיבא /ח' 27 עמ'

לוז, אהוד – יהדותו של לאו שטראוס /ח' 27 עמ' 35

רמון, עינת – הרמב'ם במשנת מרדכי קפלן – השפעה ובקורת /ח' 27 עמ' 111

שוורץ, דב – 'היתכן הגיון עברי מיוחד כהגיון לאומי'? – קטעים חדשים על תורת ההגיון משל הרב הנזיר /ח' 27 עמ' 87

שפירא, אברהם – תיקון עצמי ותיקון עולם באספקלריה של בובר /ח' 27 עמ' 61

 

 

חוברת 28

גרטנר, יעקב – השפעת האר'י על מנהג הנחת שני זוגות תפילין /ח' 28 עמ' 51

גריס, זאב – הדפוס כאמצעי קשר בין קהילות ישראל בתקופה הסמוכה לגרוש מספרד – הקדמות לעיון ודיון /ח' 28 עמ' 5

הוס, בעז – מגמות תיאורגיות במשנתו הקבלית של ר' שמעון לביא /ח' 28 עמ' 19

מרוז, רונית – ר' ישראל סרוג תלמיד האר'י – עיון מחדש בסוגיה /ח' 28 עמ' 41

פייקאז', מנדל – על מה אבדה גלות ספרד, – כלקח כלפי ההשכלה במזרח-אירופה /ח' 28 עמ' 87

רגב, שאול – טעמי מצות היבום – בין פילוסופיה לקבלה /ח' 28 עמ' 65

רוס, תמר – בקורת על: David Birnbaum, G-d and Evil: A Unified Theology - Theodicy - Philosophy /ח' 28 עמ' 123

שוורץ, דב – הערה על היחס שבין הנס לנבואה במשנת רס'ג /ח' 28 עמ' 117

 

 

חוברת 29

דן, יוסף – גילוי 'סודו של עולם' – ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה /ח' 29 עמ' 5

ינון (פנטון), יוסף – שם טוב אבן פלקירא והתאולוגיה של אריסטו /ח' 29 עמ' 27

מלמד, אברהם – ר' יצחק אברבנאל והפוליטיקה לאריסטו – דרמה של טעויות /ח' 29 עמ' 69

עמיר, יהוידע – כוכב הגאולה בין יהדות לנצרות /ח' 29 עמ' 107

שביד, אליעזר – 'מיסטיקה נבואית' בהגות היהודית של המאה העשרים /ח' 29 עמ' 83

שגיא (שוייצר), אבי – הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ כתאורטיקנים של הלכה /ח' 29 עמ' 131

שוורץ, דב – מגעים בין פילוסופיה למיסטיקה יהודית בראשית המאה הט'ו /ח' 29 עמ' 41

Gershenzon, Shoshana – The Cyrcle Metaphor in Leone Ebraeo's Dialoghi d'Amore \vol. 29 p. v

 

 

חוברת 30

הנסל, ז'ואל – מושג הקדושה בפילוסופיה של לוינס /ח' 30 עמ' 5

הרוי, זאב – לוינס על תמימות, נאיביות ועם-הארצות /ח' 30 עמ' 13

חלמיש, משה – חבר מורה וחוקר – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 121

לוי, זאב – מושג האחד והאחריות כיסודות האתיקה של לוינס /ח' 30 עמ' 21

מאיר, אפרים – רעיון ההתגלות אצל לוינס /ח' 30 עמ' 41

מוזס, סטפן – לוינס – האתיקה כמשמעות ראשונית /ח' 30 עמ' 53

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם על היהדות ועל העם היהודי [בקורת על: Menachem Kelner, Maimonides on Judaism and the Jewish People. /ח' 30 עמ' 127

פיש, הראל א' – מבנה התפילות של שבת – דיון ברוח הגותו של לוינס /ח' 30 עמ' 63

רוזנברג, שלום – מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף /ח' 30 עמ' 77

רוטנשטרייך, נתן – ההתגלות כעובדה /ח' 30 עמ' 93

רוס, יעקב יהושע – בקרת על: יעקב לוינגר, הרמב'ם כפילוסוף ופוסק /ח' 30 עמ' 131

שוורץ, דב – גדלות וצניעות – לזכרו של פרופ' א' נוריאל /ח' 30 עמ' 123

שלייה, קתרין – ייחוד יהודי ופילוסופיה /ח' 30 עמ' 101

Amado Lévy-Valensi, Elian – Emmanuel Lévinas, une Philosophie de l'Insaisissable \vol.30 p.v