גליונות 20-11

 

חוברת 11

אורון, מיכל – דרשתו של ר' טודרוס בן יוסף הלוי אבולעפיה לתיקון המידות והמוסר /ח' 11 עמ' 47

אריאלי, נחום – מבוא לשאלת העיקרים ביהדות /ח' 11 עמ' 19

בן-ארצי, חגי – הפרישות בספר חסידים /ח' 11 עמ' 30

גולדמן, אליעזר – ציונות חילונית, תעודת ישראל ותכלית התורה (מאמרי הרב קוק ב'הפלס', תרס'א-תרס'ד) /ח' 11 עמ' 103

וינסטון, דוד – החכם בתורתו של פילון /ח' 11 עמ' 9

יעקבסון, יורם – הגאולה האחרונה באספקלריא של אדם הראשון לפי חכמי איטליה בתקופת הרנסאנס /ח' 11 עמ' 67

נוימרק, ישראל – יהושע עמיר – קוים ביוגרפיים /ח' 11 עמ' 5

שבייד, אליעזר – מעמדו וערכו של היחיד במשנת שפינוזה /ח' 11 עמ' 91

ש'ץ, רבקה – קוים לדמותה של ההתעוררות הפוליטית-משיחית לאחר גרוש ספרד /ח' 11 עמ' 53

 

 

חוברת 12

אליאור, רחל – מקומו של האדם בעבודת השם החב'דית /ח' 12 עמ' 47

הורוביץ, כרמי – ר' יהושע אבן שועיב ויחסו לסגפנות /ח' 12 עמ' 29

הרוי, זאב – פירוש הרמב'ם לבראשית ג כב /ח' 12 עמ' 15

זק, ברכה – האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית /ח' 12 עמ' 37

חזני, משה – משיחיות סוטה בישראל ובעמים – רוברט אואן ושבתאי צבי /ח' 12 עמ' 57

כשר, חנה – מצוות שבין אדם למקום ב'מורה נבוכים' /ח' 12 עמ' 23

לוי, זאב – על מעמד האדם בפילוסופיה של פרנץ רוזנצוויג ושל מרטין בובר /ח' 12 עמ' 81

לסקר, דניאל י' – אחרית האדם בפילוסופיה הקראית /ח' 12 עמ' 5

פלאי הכהן, פנחס – מתורת האדם של הרב סולובייצ'יק /ח' 12 עמ' 99

רוס, תמר – האדם וכח בחירתו המוסרית במשנת הרב דסלר /ח' 12 עמ' 111

שטרסברג, שרה – עצמיות האדם אצל א'ד גורדון והרב קוק /ח' 12 עמ' 91

 

 

חוברת 13

[העורך] – מפתחות לחוברות 1-12 /ח' 13 עמ' 5

חלמיש, משה – עלים ראשונים מפירוש התניא /ח' 13 עמ' 67

לוינגר, יעקב – ההלכה והשלמות האישית לפי הרמב'ם /ח' 13 עמ' 61

נהוראי, מיכאל – תורת המצוות של הרמבם /ח' 13 עמ' 29

עמיר, יהושע – הפגישה בין אמונת היחוד הישראלית לבין המונותאיזם הפילוסופי כנושא-היסוד של היהדות ההלניסטית /ח' 13 עמ' 13

קירשנבאום, אהרן – דיני היושר במשפט העברי /ח' 13 עמ' 43

שגיא, אברהם – התפתחות הקטגוריה של ה'אחר' והשלכותיה על התפיסה הדיאלוגית של בובר /ח' 13 עמ' 95

שיין, חיים – 'על דרך הרוב' – מחלוקת מדומה? /ח' 13 עמ' 55

Kaplan, Abraham – Explanations of Ritual \vol.13 p.v

Kreisel, Howard – Maimonides' View of Prophecy as the Overflowing Perfection of Man \vol.13 p.xxi

Rudavsky, Tamar – Maimonides and Averroes on God's Knowledge of Possibles \vol.13 p.xxvii

 

 

חוברת 14

אידל, משה – ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה /ח' 14 עמ' 35

בלומנטל, דוד – תרגום ערבי ל'הלכות יסודי התורה' /ח' 14 עמ' 113

חלמיש, משה – מהדורה 'מדעית' של התניא – בקרת ספרים /ח' 14 עמ' 105

חלמיש, משה – תיקונים והשלמות /ח' 14 עמ' 109

נהוראי, מיכאל – האם אפשר לכפות על מעשה דתי? /ח' 14 עמ' 21

פיאקז', מנדל – לקחיו הרעיוניים-ההיסטוריים של הס' סוד ברית יצחק /ח' 14 עמ' 83

קרני, פינחס – היסודות ההגותיים של דרשנות פילון האלכסנדרוני /ח' 14 עמ' 5

רצהבי, יהודה – האמנם חזון מעטו של משיח השקר שוכר כחיל? /ח' 14 עמ' 99

 

 

חוברת 15

אידל, משה – על ר' משה קורדוברו ור' אברהם אבולעפיה /ח' 15 עמ' 117

אריאלי, נחום – תורת המוסר בהשקפותיהם של רס'ג ורמב'ם /ח' 15 עמ' 37

בר-אילן, מאיר – כסא ה' – מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו /ח' 15 עמ' 21

גרוס, בנימין – בעיית התמימות /ח' 15 עמ' 103

הבלין, שלמה ז' – לתולדות הרמב'ם /ח' 15 עמ' 67

כהן, נעמי – 'אגראפוס נומוס' בכתבי פילון – בדיקה מחודשת /ח' 15 עמ' 5

כשר, חנה – דמותו ודעותיו של איוב במו'נ /ח' 15 עמ' 81

פקנהיים, אמיל – השואה כארוע חסר תקדים בהסטוריה, בפילוסופיה ובתאולוגיה /ח' 15 עמ' 121

קלנר, מנחם – תורת העיקרים של ר' אברהם ביבאגו /ח' 15 עמ' 89

Kaplan, Lawrence – Maimonides on the Singularity of the Jewish People \vol.15 p.v

 

 

חוברת 16

אליאור, רחל – עיונים במחשבת חב'ד /ח' 16 עמ' 133

בלידשטיין, יעקב – מסורת וסמכות מוסדית – לרעיון תורה שבעל-פה במשנת הרמב'ם /ח' 16 עמ' 11

גורדון, חיים – בקורת על: Michael Wyschogrod, The Body of Faith, Judaism as Corporal Election /ח' 16 עמ' 179

חלמיש, משה – על המקובלים במארוקו (תיקונים ותוספות) /ח' 16 עמ' 87

פייקאז', מנדל – הערה למאמרי 'לקחיו הרעיוניים-היסטוריים של הספר סוד ברית יצחק' /ח' 16 עמ' 178

קליין-ברסלבי, שרה – פירוש הרמב'ם לפועל 'ברא' ושאלת חידוש העולם /ח' 16 עמ' 39

קרייסל, חיים – 'קול ה'' ברשנות הפיחוסופית של ימי-הביניים /ח' 16 עמ' 29

רגב, שאול – לבעיית לימוד הפילוסופיה בהגות המאה הט'ו: ר' יוסף ן' שם טוב ור' אברהם ביבאגו /ח' 16 עמ' 57

ש'ץ, רבקה – תרומתו של אפרים גוטליב לחקר הקבלה /ח' 16 עמ' 5

 

 

חוברת 17

ברזל, אלכסנדר – טבע כולל וטבע פרטי – על זיהוי אלוהים עם הטבע /ח' 17 עמ' 67

לוי, זאב – על אויתנזיה ובחירה חופשית במחשבה הכללית והיהודית /ח' 17 עמ' 119

לסקר, דניאל י' – טבע ומדע בהשקפתו של אהרן בן אליהו הקראי /ח' 17 עמ' 33

מלמד, אברהם – חוק הטבע במחשבה המדינית היהודית של ימה'ב והרנסנס /ח' 17 עמ' 49

נהוראי, מיכאל – תורת הנס והטבע אצל הרמב'ו וזיקתה לריה'ל /ח' 17 עמ' 23

נוריאל, אברהם – טבע והשגחה במשנת ר' אברהם ביבאגו /ח' 17 עמ' 43

סטטמן, דני ושגיא (שוויצר), אבי – עיונים בשאלת היחס בין דת ומוסר בהגותו של בובר /ח' 17 עמ' 97

רביצקי, אביעזר – השלום כמושג קוסמי אוטופי והיסטורי בהגות היהודית בימה'ב /ח' 17 עמ' 5

רוס, תמר – הנס כממד נוסף בהגות במהר'ל מפראג /ח' 17 עמ' 81

 

 

חוברת 18

בן-ארצי, חגי – היחס בין חומר ורוח ב'נתיבות עולם' של המהר'ל /ח' 18 עמ' 45

בר-סלע, שרגא – היחס לדת בהגותו של שלמה שילר /ח' 18 עמ' 91

הורוביץ, כרמי – על פירוש ההגדות של הרשב'א – בין קבלה לפילוסופיה /ח' 18 עמ' 15

חיון, מוריס ר' – משה נרבוני ואבן באג'ה: ספר הנהגת המתבודד /ח' 18 עמ' 27

חלמיש, משה – 'פרח שושן' המיוחס לר' משה אלבז /ח' 18 עמ' 55

כץ, סטיבן – הטכנולוגיה כתודעה: אושויץ כטכניקה /ח' 18 עמ' 115

כשר, חנה – בקורת על: ישעיהו ליבוביץ ותלמידים חברים, שיחות על 'שמונה פרקים' לרמב'ם /ח' 18 עמ' 127

עמיר, יהושע – דרשנות חז'ל ואלגוריה פילונית /ח' 18 עמ' 5

פכטר, מרדכי – עיגולים ויושר – לתולדותיה של אידאה /ח' 18 עמ' 59

שפרבר, שמואל – על יסוד החידוש /ח' 18 עמ' 111

Loewenthal, Tali – Tha Apotheosis of Action in Early Habad \vol.18 p.v

 

 

חוברת 19

איש שלום, בנימין – תנין, לויתן ונחש – לפשרו של מוטיב אגדי /ח' 19 עמ' 79

ברגר, דוד – על נס וטבע במשנת הרמב'ן. תגובה לתורת הנס והטבע אצל הרמב'ן וזיקתה לר' יהודה הלוי מאת מיכאל נהוראי /ח' 19 עמ' 169

גלמן, יהודה – הרע וצידוקו במשנת הרב קוק /ח' 19 עמ' 145

דן, יוסף – דואליזם קבלי ודואליזם גנוסטי /ח' 19 עמ' 5

יעקבסון, יורם – צלם אלוהים ומעמדו כמקור רעתו של אדם לפי המהר'ל מפראג /ח' 19 עמ' 103

כהן-אלורו, דורית – מחכמתא עילאה לחכמתא דטרפי אילנא /ח' 19 עמ' 31

קרייסל, חיים – 'צדיק ורע לו' בפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 19 עמ' 17

רגב, שאול – הנפש הטהורה והנפש החמרית בספר תורות הנפש /ח' 19 עמ' 67

שאר-ישוב, אהרן – תפיסת הרע בתאולוגיה של שלמה לוי שטיינהיים /ח' 19 עמ' 137

שוורץ, דב – בעית הרע במשנתו של שם טוב אבן שפרוט /ח' 19 עמ' 157

שלגי, משה – לקרב את היהדות והיהודים. בקרת על: זאב פלק, דת הנצח וצרכי השעה /ח' 19 עמ' 163

 

 

חוברת 20

[העורך] – מפתחות לחוברות 1-20 /ח' 20 עמ' 5

איש שלום, בנימין – הסובלנות במשנת הרב קוק ושורשיה העיוניים /ח' 20 עמ' 151

גברין, מרטל – תפיסת הרע במחשבת ר' יצחק סגינהור ותלמידיו בגירונה /ח' 20 עמ' 29

דינסטאג, ישראל יעקב – השגחה במשנת הרמב'ם – רשימה ביבליוגרפית /ח' 20 עמ' 17

כשר, חנה – פירוש אריסטוטלי ופירוש פונדמנטליסטי לאיוב אצל אבן כספי /ח' 20 עמ' 117

לסקר, דניאל י' – החטא הקדמון וכפרתו לפי חסדאי קרשקש /ח' 20 עמ' 127

מלמד, אברהם – 'מי אפסים' – הדיון המדיני ב'מלמד התלמידים' לר' יעקב אנטולי /ח' 20 עמ' 91

נהוראי, מיכאל – הרמב'ם והרלב'ג – שתי מגמות בתורת ההשגחה /ח' 20 עמ' 51

שוורץ, דב – כתב בשירטוט לר' שם טוב אבן שפרוט /ח' 20 עמ' 137

שכטרמן, דבורה – סוגית החטא הקדמון והפרשנות לדברי הרמב'ם בהגות היהודית במאות השלש-עשרה והארבע-עשרה /ח' 20 עמ' 65