גליונות 52-41

 

חוברת 41

דינסטאג, ישראל יעקב – טעמי המצוות במשנת הרמב'ם. ביבליוגרפיה /ח' 41 עמ' 101

זיוון, גילי – הגות דתית פלורליסטית. עיון בהגותו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 75

ישפה, רפאל – 'ההגדה הנאמנת' של ר' סעדיה גאון: מי הם 'קהל המיחדים'? /ח' 41 עמ' 5

כשר, חנה – 'חביב אדם שנברא בצלם', הומניזם מותנה (על פי הרמב'ם) /ח' 41 עמ' 19

סטטמן, דני – קיום מצוות בעולם שנתרוקן ממשמעות דתית /ח' 41 עמ' 47

שגיא, אבי – יהדות כפרשנות – עיונים בהגותו של גולדמן /ח' 41 עמ' 57

שוורץ, דב – הגות ציונית דתית נגד הציונות הדתית. הערות והרהורים על משנתו של אליעזר גולדמן /ח' 41 עמ' 47

Eisen, Robert – Job as a Symbol of Israel in the Thought of Saadia Gaon \vol. 41 p. v 

 

 

חוברת 42

גולדמן, אליעזר – דת והלכה במשנת הרי'ד סולובייצ'יק /ח' 42 עמ' 125

גלינסקי, יהודה – פרק בהגותו הדתית של רבי משה מקוצי /ח' 42 עמ' 13

גנק, יעקב – מצוות סוכה בהלכה של חז'ל. בין בית למקדש /ח' 42 עמ' 137

הרווי, שמואל – תרומתו של א'ז ברמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים /ח' 42 עמ' 165

וולף, יוסף (ג'פרי) – פילוסופיה באשכנז בשלהי ימי הבינים. עדות חדשה /ח' 42 עמ' 63

כשר, חנה – למשמעותם של המונחים "קבלה" ו"מקובל" בכתבי לטיף /ח' 42 עמ' 7

מונק, רייניר – לדעת את המקום – הרב סולובייצ'יק והרמן כהן על מחשבה וטרנסצנדנציה /ח' 42 עמ' 97

רפלד, מאיר – עשרת הדיברות בתפילה – מסורת הלכה וקבלה /ח' 42 עמ' 87

שגיא, אבי – בקורת על: משה הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן /ח' 42 עמ' 172

שוורץ, דב – האם עמדה לו חמה ליהושע? פרק בתורת הנס בפילוסופיה היהודית של ימי הבינים /ח' 42 עמ' 33

שוורץ, מיכאל – הרמב'ם והבבואה /ח' 42 עמ' 5

 

 

חוברת 43

ארנד, אהרן – פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה בן אליה האקריתי /ח' 43 עמ' 43

בלידשטיין, יעקב – מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב'ם /ח' 43 עמ' 25

בר-אילן, מאיר – בקורת על: יובל הררי, 'חרבא דמשה'. /ח' 43 עמ' 125

בר-אילן, מאיר – מקורה של תפילת 'עלינו לשבח' /ח' 43 עמ' 5

חלמיש, משה – היחס אל הנצרות והאיסלם בספר 'כף הקטורת' /ח' 43 עמ' 53

שביד, אליעזר – האם היהדות היא דת או חוקה מדינית? (השקפת קאנט על היהדות וביקורתו של שלמה מימון) /ח' 43 עמ' 77

שרלו, סמדר – התפתחות שיטת המוסר של הרב קוק בחיבור 'עין איה'. עיון בפיסקה מתוך המחברת האחרונה של כתב-היד /ח' 43 עמ' 95

 

 

חוברת 44

אברהמוב, ציפורה – מאבק ביצר הרע או חדוות יצירה? על רעיון התשובה במשנת הרב יצחק הוטנר /ח' 44 עמ'91

גריס, זאב – האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות /ח' 44 עמ' 85

זק, ברכה – על סידור 'תפילה למשה' – כמה הערות /ח' 44 עמ' 59

לוין כ'ץ, יעל – שבע נביאות ושבע ספירות – עיונים בפרשנות קבלית /ח' 44 עמ' 123

מאיר, אפרים – שליחות נבואית במאה העשרים [בקורת על: אליעזר שביד, נביאים לעמם ולאנושות – נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים] /ח' 44 עמ' 131

קירשנבאום, אהרן – מדת חסידות וסופרארוגציה /ח' 44 עמ' 5

 

 

חוברת 45

ליבס, אסתר – החידוש בחסידות על פי ר' ברוך מקוסוב /ח' 45 עמ' 75

ליבס, יהודה – החידוש של ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 91

פדיה חביבה – הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית /ח' 45 עמ' 25

פכטר, מרדכי – לסוגית האמונה והכפירה במשנת ר' נחמן מברסלב /ח' 45 עמ' 105

פנטון, יוסף ינון – שתי אסכולות חסידיות: חסידי אשכנז והיהודים הצופיים במצרים /ח' 45 עמ' 5

פנטון, יוסף ינון – ריקוד הקודש ברוחניות היהודית: הריקוד החסידי /ח' 45 עמ' 135

 

 

חוברת 46

אופיר, נתן – 'סוד הקדיש' – טקס קבלי שיוחס לרב חסדאי קרשקש /ח' 46 עמ' 13

בן-פורת, אליעזר – הערות והארות בשיטתו של ר' חסדאי קרשקש בדבר 'אפשרי בבחינת עצמו ומחויב בבחינת סיבותיו' /ח' 46 עמ' 29

כשר, חנה – בקורת על: Howard Kreisel, Maimonides' Political Thought, Studies in Ethics, Law and the Human Ideal. /ח' 46 עמ' 126

ליבס, יהודה – הזוהר כרנסנס /ח' 46 עמ' 5

ליכטנשטיין, יחזקאל שרגא – השתטחות על קברי צדיקים בתורתם של אדמו'רי החסידות ובמנהגיהם /ח' 46 עמ' 81

מאיר, אפרים – בקורת על: Tamara Wright, The Twilight of Jewish Philosophy – Emmanuel Levinas' Ethical Hermeneutics /ח' 46 עמ' 135

מרק, צבי – על מצבי 'קטנות' ו'גדולות' בהגותו של ר' נחמן מברסלב ועל שורשיהם בקבלת האר'י /ח' 46 עמ' 45

פיק, שלמה זאב – בענין 'דעת תורה' [בקורת על: זאב ספראי, ואבי שגיא (עורכים), בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל] /ח' 46 עמ' 139

רוזנק, אבינעם – חינוך ומטא-הלכה במשנת הרב קוק /ח' 46 עמ' 99

שוורץ, דב – אנציקלופדיה בעברית: משטיינשניידר לאוניברסיטת בר-אילן. [בקורת על: Steven Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy] /ח' 46 עמ' 131

 

 

חוברת 47

הולצר, אלי – גלגולו של רעיון 'שלש השבועות' בהגותו של הזרם הציוני-דתי /ח' 47 עמ' 129

סלע, שלמה – בקורת על: דב שוורץ, אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים /ח' 47 עמ'  147

סלע, שלמה – פרשנותו האסטרולוגית-הקוסמולוגית של אברהם אבן עזרא /ח' 47 עמ' 5

פכטר, מרדכי – התשתית הקבלית של תפיסת האמונה והכפירה במשנת הרב קוק /ח' 47 עמ' 69

קורן, ישראל – מרטין בובר ורודולף שטיינר – רחק או זיקה /ח' 47 עמ' 101

שגיא, אבי – שיח החמלה והלכות צדקה /ח' 47 עמ' 35

שמש, אברהם אופיר – מריח בשמים לעולם הנשמות וגן עדן. התגבשותו של סמל הגותי /ח' 47 עמ'  53

 

 

חוברת 48

אידל, משה – 'חלון ההזדמנויות' של הקבלה: 1290-1270 /ח' 48 עמ' 5

גורדון, ניב – מקום אחר באתיקה: ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר /ח' 48 עמ' 109

הררי, יובל – דת, כישוף והשבעות – עיונים מתודולוגיים לקראת הגדרה מחודשת של המאגיה היהודית הקדומה /ח' 48 עמ' 33

זימר, יצחק (אריק) – בקורת על: Efraim Kanarfogel, Peering through the Lattices: Mystical, Magical, and Pietistic Dimensions in the Tosafist Period /ח' 48 עמ' 125 

חבלין, רינה – בין מסורת למודרנה – מהפכתו הפרשנית של אחד-העם /ח' 48 עמ' 83

חלמיש, משה – תשובה לתשובה [בקורת על: ישראל תא-שמע, 'הנגלה שבנסתר' נוסח מורחב] /ח' 48 עמ' 131

מאיר, אפרים – מקומו של גיתה בכוכב הגאולה של פראנץ רוזנצוויג /ח' 48 עמ' 97

מיטלמן (קיל), חגית – תפיסת הפרישות ('אלזהד') בפירוש לקהלת המיוחס לאבן ג'את והשוואתה למיסטיקה האסלמית /ח' 48 עמ' 57

Eisen, Robert – Did Zerahiah Hen Compose Two Versions of his Commentary on the Book of Job? \vol. 48 p. v

 

 

חוברת 49

טובי, יוסף – מי חיבר את ספר 'אמונת ה''? /ח' 49 עמ' 99

מרוז, רונית – על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר /ח' 49 עמ' 137

נגן, יעקב – ארבעת המינים כקרבן בהלכה של חז'ל /ח' 49 עמ' 5

רוזנברג, שלום וגרשוביץ', אורי – ספר 'אדרת האמונה' לר' אליהו בן אליעזר הירושלמי /ח' 49 עמ' 47

שוורץ, דב – הנבואה בהגות היהודית בימי הבינים באור חדש [בקורת על: פירוש התורה לר' נסים בן ר' משה ממרסי] /ח' 49 עמ' 181

שוורץ, דב – הרעיון המשיחי והמציאות ההיסטורית בימי הבינים /ח' 49 עמ' 35

שרלו, סמדר – צדיק יסוד עולם – שליחותו המיסטית של הרב קוק /ח' 49 עמ' 99

 

 

חוברת 50-52

אורון, מיכל – שלשה פרושים למעשה בראשית ומשמעותם בחקר ספר הזוהר /ח' 50-52 עמ' 183

אידל, משה – 'חיים מודחים' – משהו על דמות הקבלה במחקר השולמיאני /ח' 50-52 עמ' 483

בלידשטיין, יעקב – על הנס כמושג הלכתי /ח' 50-52 עמ' 1

בן שלמה, יוסף – על הפנתאיזם במיסטיקה היהודית לפי גרשם שלום ומבקריו /ח' 50-52 עמ' 461

בנון, דוד – בין עמנואל לוינס לישעיהו ליבוביץ /ח' 50-52 עמ' 441

דגן, חגי – הטרמה ודחיקת הקץ בתפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצוויג /ח' 50-52 עמ' 391

דן, יוסף – מאפיינים כיתתיים במיסטיקה העברית הקדומה /ח' 50-52 עמ' 13

זהר, נעם – 'תמים תהיה' מול אימת השלטון וה'חרם': עיון במחשבה הפוליטית של הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 143

זק, ברכה – 'מקורי השלמות: מחשבה, דבור ומעשה' /ח' 50-52 עמ' 221

חלמיש, משה – זיקתו של האר'י למנהג אשכנז /ח' 50-52 עמ' 243

חלמיש, משה – לשאלת יחסי ר' משה אלבז והאר'י /ח' 50-52 עמ' 515

טורנר, מאשה – לברור שאלת הזיקה בין דעות בנושא הבריאה לבין דעות בנושא הנבואה במורה נבוכים /ח' 50-52 עמ' 73

ינון, יוסף – תורת הדבקות במשנתו של ר' אברהם בן הרמב'ם. קטעים מתוך החלק האבוד של 'המספיק לעובדי השם' /ח' 50-52 עמ' 107

ישפה, רפאל – ספר איוב כ'מורה נבוכים' מקראי /ח' 50-52 עמ' 83

לוז, אהוד – ליאו שטראוס בישראל – על תרומתה האפשרית השטראוסיינית לדיון הפוליטי בישראל /ח' 50-52 עמ' 355

לוי, זאב – יחסו של ליאו שטראוס אל שפינוזה /ח' 50-52 עמ' 345

ליבס, יהודה – תלמידי הגר'א, השבתאות והנקודה היהודית /ח' 50-52 עמ' 255

לסקר, דניאל י' – חקר הפילוסופיה היהודית ויחסה לפילוסופיה של דתות אחרות – הרהורים /ח' 50-52 עמ' 61

מאיר, אפרים – אמת וצדק בפילוסופיה של עמנואל לוינס בהשוואה לאני-לז ואני-אתה של מרטין בובר /ח' 50-52 עמ' 423

מאיר, משה – הרמן כהן – בין אידיאליזם לאקסיסטנציאליזם /ח' 50-52 עמ' 371

נהוראי, מיכאל צבי – יש לו חלק לעולם הבא – חסידי אומות העולם, חכמי אומות העולם /ח' 50-52 עמ' 97

קדרי, עדיאל – תלמוד תורה ב'סדר אליהו' – המשנה הרעיונית בהקשרה ההיסטורי-חברתי /ח' 50-52 עמ' 35

קליין-ברסלבי, שרה – פתרונות האפוריות בספר 'מלחמות השם' לרלב'ג /ח' 50-52 עמ' 499

רגב, שאול – הדרשה כבסיס לפירוש פילוסופי לאגדה במאה הט'ז /ח' 50-52 עמ' 201

שביד, אליעזר – תסמונת שפינוזה ומנדלסזון – השתלבות שני דפוסי-המפגש הנגדיים בין תרבות ישראל לתרבות המערב המחולנת /ח' 50-52 עמ' 317

שגיא, אבי – הטקסט המקראי הקאנוני והאתגר ההרמנויטי – עיון ביקורתי בעקבות הרמב'ן /ח' 50-52 עמ' 121

שוורץ, דב – נחום אריאלי – יחיד נגד הזרם /ח' 50-52 עמ' ז

שוורץ, דב – שלילת המטפיסיקה והרעיון המשיחי ב'איש ההלכה' לרב י'ד סולובייצ'יק /ח' 50-52 עמ' 409

שוורץ, יוסף – ההרמנויטיקה המיימונית והמסורת הסכולסטית /ח' 50-52 עמ' 153

שוח'ט, רפאל – פירוש ר' יעקב משה מסלונים נכד הגר'א לשיר השירים /ח' 50-52 עמ' 291

Abrams, Daniel – Knowing the MaidenWithout Eyes: Reading theSexual Reconstruction of the Jewish Mystic in Zoharic Parable \vol. 50-52 p. lix

Idel, Moshe – On Some Forma of Order in Kabbalah \vol. 50-52 p. xxxi

Kellner, Menachem – Maimonides on the Nature of Ritual Purity and Impurity \vol. 50-52 p. i