תואר שלישי

 דרישות המחלקה

ראיון עם ראש המחלקה

 סטודנטים שבאים ממסלול שאינו מחקרי במחשבת ישראל או שבאים מתחום אחר, חייבים בכתיבת תיזה לתואר שני       

 במחשבת ישראל כחלק מההשלמות לתואר שלישי.

 הממוצע לתיזה וגם לקורסי ההשלמה - חייב להיות  ציון של  86  לכל אחת מהמשימות.

 הגשת הצעת מחקר שתאושר ע"י הועדה לתואר שלישי.

 תכנית לימודים מיוחדת שתקבע ע"י ראש המחלקה.

 השתתפות בסמינר מחלקתי ובסמינר חוקרים.

 מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שלישי.

 השתתפות ב - 12  קורסי בחירה סימסטריאליים (סמינריונים או הרצאות), לפחות - 4 קורסים סימסטריאליים כל שנה. 

 שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בנוסף לשפה האנגלית, תיקבע בתיאום עם המנחה וראש המחלקה.