ד"ר שגיא רפאל

ד"ר שגיא רפאל
דואר אלקטרוני : 
נושא המחקר: 

תאור המחקר

שער ההקדמות

דיסרטציה זו דנה בסוד התיקון המשיחי בכתבי הרב יצחק בן שמשון גינזבורג (להלן רי"ג) נוכח השפעתו על הניאו-חסידיזם וקישורו לימין הלאומי הקיצוני במדינת ישראל בשלהי המאה העשרים וראשית המאה העשרים ואחת.

במחקר מקיף זה חשפתי כי רי"ג מאחד ביצירתו שני מעגלי יצירה והגות שונים: המעגל האחד הוא מבית היוצר של האקטיביזם המשיחי החב"די מיסודו של רבי מנחם מנדל שניאורסון (להלן רמ"מ), ואילו המעגל האחר ניזון מההגות הדתית הלאומית מבית מדרשו של הרב צבי יהודה קוק (להלן רצי"ה) אשר היה בין ההוגים המרכזיים שעיצבו את מדינת ישראל כ"אתחלתא דגאולה". רי"ג עורך אינטגרציה מקיפה ומרתקת בין שני העולמות הללו בכך שהוא מציע פרשנות פוליטית מבית מדרשו של הרצי"ה לחזונו המשיחי האקטיביסטי של הרמ"מ. כך נולד חזון מלכות ישראל המשיחית.

לפיכך, אני סבור כי במוקד הגותו המשיחית של רי"ג ניצבת מלכות ישראל המשיחית, וכל תהליכי התיקון של הפרט והכלל משועבדים לה. רוצה לומר, סוד תיקון הנפש והתודעה של הפרט, סוד תיקון החברה, כמו גם תיקון הצבא והמדינה נועדו כולם לסלול את הדרך להקמתה של מלכות ישראל המשיחית.

יבול רב של ספרים, קונטרסים והרצאות עולה מתוך עולמו הפנימי העשיר של רי"ג, ועוד ידו נטויה. אולם, מי שיעמיק חקר בכתביו ייווכח לדעת כי רי"ג הוא הוגה שיטתי שמשתמש למעשה בתבניות
א-פריוריות מועטות וקבועות אשר באמצעותן הוא מפרש את סוד התיקון של הפרט, של החברה ושל המדינה. בעבודה זו חשפתי את אבני היסוד בהגותו של רי"ג, הלקוחות מעולמות הקבלה, החסידות, הגיאומטריה, הפיזיקה והמתמטיקה. מבין התבניות הא-פריוריות העובדות כחוט השני בין כתביו ניתן למנות את המרכזיות שבהן: אחדות ההפכים; הכנעה-הבדלה-המתקה; נקודה-קו-שטח; נקודה-ספירה-פרצוף; עקודים-נקודים-ברודים; השיטה העשרונית.

שער תיקון האדם

בשער זה שרטטתי את האנתרופולוגיה החסידית מבית מדרשו של רי"ג ודנתי בחלוקה הבסיסית של כוחות הנפש ומופעיה: על-מודע, שכל, רגש ומעשה. כמו כן סקרתי באופן ביקורתי את ספרות המחקר על תורת שתי הנפשות, הנפש הבהמית והנפש האלוהית, מבית מדרשו של ר' שניאור זלמן מלאדי (להלן רש"ז) ועמדתי על פרשנותו של רי"ג אשר מקבל את הפרשנות הדואליסטית-אונטולוגית על אודות שתי הנפשות, אך עם זאת טוען כי האדם הוא בעל תודעה אחת אשר עליה נאבקות שתי הנפשות.

תיקון התודעה עומד אפוא במרכז הכובד של התיקון המשיחי של האדם. לשם כך חקרתי בעבודה זו את מבנה הנפש בהגותו של רי"ג, לפיה היא מכילה בפנימיותה שני כוחות: כוחות הלא-מודע וכוחות המודע. כוחות הלא-מודע מתפצלים לשניים: כוחות העל-מודע והתת-מודע. כוחות העל-מודע מתגלים בנפש האלוהית וקושרים את היהודי למקורו האלוהי, ואילו כוחות התת-מודע מייצגים את הכוחות הפרימיטיביים של הנפש הבהמית. עמדתי על כך כי רי"ג צועד בעקבות הפסיכולוגיה הטרנס-פרסונלית בטענתו כי העל-מודע מקשר את האדם לאלוהיו.

בעידן המשיחי יתגלה, אליבא דרי"ג, סוג מודעות חדש שאותו הוא מכנה "המודעות הטבעית", שמהווה אינטגרציה דיאלקטית-פרדוקסלית שמאחדת בין ההפכים: בין המודעות העצמית אשר מתמקדת באני ובין המודעות האלוהית שמבטלת את האני בתוך הגילוי האלוהי. תכליתה של מודעות משיחית זאת היא לאפשר חיים נצחיים של נשמה בתוך גוף.

מיהו האדם השלם לפי רי"ג? רי"ג מעצב את האדם השלם על פי העקרונות האנתרופולוגיים והפסיכולוגיים של חסידות חב"ד בצורה שיטתית, סכמטית, לוגית ודיסקורסיבית. דמות האדם השלם על פי רי"ג הוא הרוצח ברוך גולדשטיין. הוא אימץ את דמותו של הרוצח גולדשטיין כאדם השלם והקדוש שמילא מצוות במסירות נפש, שהמעיט בכבוד עצמו כדי להרבות בכבוד שמים, שהתאיין על קידוש השם כדי לקרב את הגאולה האחרונה.

רי"ג אינו מסתפק רק במודל תיאורטי אנתרופולוגי-פסיכולוגי-חסידי של האדם השלם אלא חותר להתפתחותה של פסיכותרפיה חסידית גם מחוץ לחצרות החסידות. לשון אחר, התיקון המשיחי של היחיד עובר דרך פסיכותרפיה חסידית. בעבודה זו הצגתי את הפרקטיקה הטיפולית הפסיכולוגית שפיתח רי"ג ועמדתי על כך שהיא מתבססת על פרשנות פסיכו-תרפויטית מרתקת וחדשנית שהציע לשילוש "הכנעה-הבדלה-המתקה" מיסודו של הבעש"ט, מייסד החסידות. ייחודה של פרקטיקה טיפולית זו הוא בכך שהיא מציבה במרכזה את הזולת, בניגוד לאתיקה הנוצרית המציבה במרכזה את האני. בכך פרץ רי"ג דרך חדשה משלו בפרקטיקה הטיפולית שכבר ניכרים מהלכיה בפסיכולוגיה הקלינית המודרנית.

שער תיקון החברה

בשער זה טענתי כי תיקון החברה הוא שלב הכרחי בדרך להקמת מלכות ישראל המשיחית בתפיסתו של רי"ג. חשפתי את שאיפתו של רי"ג לשינוי מקיף של המערכת החברתית הקיימת במדינת ישראל, אשר לתפיסתו היא מערכת חילונית שעיקר עניינה בדמוקרטיה ובשוויון, ונעדר ממנה בסיס רוחני ודתי. כמו כן דנתי במודל ההיסטוריוסופי של רי"ג, הבא לתת פשר לחילונה של החברה במדינת ישראל. לשון אחר, הפונקציה של המודל ההיסטוריוסופי היא לפרש את חילון החברה היהודית במדינת ישראל, שאת האחריות לו מטיל רי"ג על התנועה הציונית. במודל זה מתמודד רי"ג עם שתי תימות: הראשונה – ההיסטוריוסופיה של התנועה הציונית-החילונית. והשנייה – יחסי הגומלין בין הציונות, המשיחיות ומדינת ישראל.

לפי רי"ג, התנועה הציונית סיימה את תפקידה וצריכה להיעלם מהמפה החברתית-פוליטית במדינת ישראל כדי להכשיר את הקרקע להקמתה של מלכות ישראל המשיחית. הראיתי כיצד פורץ רי"ג דרך חדשה, הן בזרם החב"די והן בזרם הדתי לאומי, בקביעתו שתהליך הגאולה שהחל עם הקמתה של מדינת ישראל נעצר, וחידושו מחייב נקיטת קו אקטיבי שיחולל את העידן המשיחי כאן ועכשיו באמצעות מהפכה טוטאלית – הן בתודעה הקולקטיבית של החברה בישראל והן בשינוי כל סדרי השלטון. במילים אחרות, הצגתי את השקפתו של רי"ג כבעלת אופק מהפכני, משיחי ואוטופי, אשר באמצעותו הוא מבקש להחיש את הגאולה.

רי"ג מציג תפיסה גזענית המבדילה בין היהודי לגוי ובין החברה היהודית לחברה הערבית. במחקר זה חשפתי את המתח שבין הגישה האוניברסלית שביסוד תפיסת רמ"מ לגבי כלל הגויים ובין הגישה הפרטיקולרית שרי"ג מציע בעיקר כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל. רמ"מ מציג תפיסה משיחית אוניברסלית המבוססת על הטענה שאלוהים לא ברא בעולם דבר שהוא לבטלה, ולכן נהג לדרוש מחסידיו לקיים מבצעי שכנוע לגויים כדי לשכנע אותם לקיים את שבע מצוות בני נוח ובכך לשתף אותם בהכנת 'הדירה בתחתונים' שתזרז את הגאולה.

רי"ג משלם מס שפתיים לעמדתו של רמ"מ בנוגע לצורך בקיום שבע מצוות בני נוח במישור התיאורטי, אך דוחה אותה במישור החברתי-פוליטי והמעשי בנוגע לערביי ישראל. רי"ג מכפיף את יחסו לערבים למשנתו הפוליטית של הימין הקיצוני ומציג תוכנית לפינויים מהארץ. הוא מטיל את המשימה על שני גורמים: החברה היהודית ומוסדות השלטון. מהחברה היהודית דורש רי"ג לא להעסיק ערבים, לא להשתמש בשירותיהם ולא לקנות מהם סחורה. ממוסדות השלטון הוא דורש לא לראות בערבים אזרחים שווי זכויות, לנתק אותם מברזי התקציב ולא לשלם להם קצבאות ותשלומי סעד. לשון אחר, בפרק זה הצגתי את התיזה כי לפי תפיסתו של רי"ג ניתן לגרום באמצעים עקיפים להגירתה של האוכלוסייה הערבית אל מחוץ לגבולות ארץ ישראל השלימה ובכך להחיש את הגאולה.

השלב המכריע בתיקון החברה הוא עיצוב תודעה משיחית קולקטיבית לכלל החברה בישראל. את מבנה החברה המשיחית מתווה רי"ג על פני שני צירים: ציר ההיסטוריה (מגלות מצרים עד הגאולה הנצחית) וציר התודעה (ציר תאוסופי המכוון לעולם האלוהי). לתודעה משיחית קולקטיבית זו שני שלבים: הראשון הוא שלב התודעה הנשית, והשני הוא שלב תודעת בן האלוהים.

רי"ג מעצב תודעה קולקטיבית נשית, שעיקרה בתשוקה אדירה של עם ישראל להיפקד על ידי אלוהים. רגע הזיווג עם אלוהים יעביר את עם ישראל למציאות של גאולה שלמה ואמִתית, מאחר שהוא יוליד בן זכר – הוא המשיח האחרון. בתפיסת בן האלוהים דנתי בשני שלבים: בשלב הראשון מאמץ רי"ג תפיסה הרווחת בקרב זרמים מרכזיים בחסידות, שלפיה הצדיק מבטא תהליך פנימי בנפש. בשלב השני הוא מפתח תפיסה עצמאית השונה מתפיסת הצדיק כתהליך נפשי, ולפיה הצדיק (או בן האלוהים) הוא ישות פיזית המשמשת כצינור בין החברה לאלוהות. טענתי כי תפיסתו של רי"ג סוטה ממחשבת חב"ד ומציגה את הצדיק-המלך כבן האלוהים. בעוד שאידל גרס שהחסידות אינה רואה את בן האלוהים כדמות משיחית, הרי שרי"ג מציג את בן האלוהים כמשיח.

בעבודה זו גם השוויתי בין תפיסתו של רי"ג לתפיסה הנוצרית קתולית, הרואה את ישוע כבן האלוהים וכאחד המרכיבים של השילוש הקדוש. לפי הקרדו הנוצרי: "ישוע המשיח (כריסטוס) בנו היחיד של האל ואשר נולד מן האב לפני כל העידנים, אל מאל, אור מאור, אל אמִתי מאל אמִתי, נולד ולא נוצר, שווה במהותו לאב אשר באמצעותו נעשה הכול, אשר למעננו האנשים ולמען תשועתנו ירד מן השמים והפך בשר על ידי רוח הקודש ממרים הבתולה ונעשה אדם." לפי התפיסה הנוצרית-קתולית ישוע הוא משיח שעתיד לחזור לבּשר ולעולם ולגאול את האנושות. לפי השקפה זו ישוע הוא בן אלוהים, בעל טבע אלוהי מלא (מאביו בשילוש), ובו זמנית בעל טבע אנושי (מאמו מרים).

תפיסתו של רי"ג בשלב השני קרובה במידה מסוימת לנצרות בכך שהוא רואה את בן האלוהים כישות פיזית משיחית. ואולם בניגוד לתפיסה הנוצרית הקתולית, הדורשת המתנה פסיבית לחזרתו של המשיח, רי"ג קורא לאקטיביזם תיאורגי אשר ישפיע על האלוהות ויזרז את לידת בן האלוהים ובעקבותיו את הגאולה.

שער תיקון המדינה- מלכות ישראל המשיחית

רי"ג מותח ביקורת חריפה על אופייה הדמוקרטי והחילוני של מדינת ישראל וקורא תיגר על מוסדותיה: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. יתר על כן, הוא עורך דמוניזציה למשטר הדמוקרטי בישראל בטענה שהוא מבטא את כוחות הרע והקליפה. הוא דורש להחליף את המשטר הדמוקרטי והחילוני במדינת ישראל במדינת הלכה שבראשה עומד מלך המשיח. לשון אחר, רי"ג הוא הוגה ניאו-חסידי תיאו-פוליטי שכל מרצו ומעיינו הוא ייסוד מלכות ישראל המשיחית על כל שטחי ארץ ישראל השלמה.

עמדתי במחקר זה על הדרכים שאותן מציע רי"ג כדי לבטל את המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל. רי"ג אינו מציע מהפכה צבאית או פוטש אזרחי ושולל כל דרך של אלימות להחליף את השלטון בישראל. תחת זאת הוא מציע דרכי פעולה אקטיביים ופסיביים שתכליתן להיבדל כליל מהמדינה הדמוקרטית החילונית. מחד גיסא הוא מציע להקים מוסדות אלטרנטיביים רבים למוסדות המדינה שיהיו נאמנים להלכה ובלתי תלויים בממסד הקיים אשר מקימיהם יהיו חדורים ברוח המהפכה המשיחית. מאידך גיסא הוא קורא לסירוב פקודה של חיילים וקצינים בצה"ל.

במחקרי הצעתי את התזה כי הולדת מלכות ישראל המשיחית האוטופית בהגותו של רי"ג מיוסדת על שתי תפיסות שונות המשלימות זו את זו: א. תפיסת המשיחיות החב"דית כפי שעיצב אותה בעיקר הנשיא השביעי של חב"ד. ב. ההגות הדתית-הציונית-הלאומית מבית מדרשו של הרצי"ה, שראה במדינת ישראל אתחלתא דגאולה.

רי"ג מקדיש מאמץ אינטלקטואלי רב לעצב את דמותו האוטופית של מלך המשיח כמי שיעמוד בראש המלכות המשיחית. במחקרי עמדתי על כך כי אבני היסוד שדרכן מעצב רי"ג את דמותו של מלך המשיח לקוחים מתוך שתי מסורות רוחניות שונות: האחת היא המסורת הפילוסופית הרמב"מיסטית בהלכות מלכים המציגה את המלך-הפילוסוף, והאחרת היא המסורת החסידית החב"דית של הצדיק החסידי, כנראה לפי דמותו ההיסטורית של הרמ"מ. לפנינו שילוב מרתק שבו רי"ג שואב מדמותו של המלך הרמב"מי בעיקר לגיטימציה וסמכות: לגיטימציה להקמת מלכות ישראל וסמכות לקיים את מצוות הציבור; כלומר יציאה למלחמה, השמדת האויבים והקמת בית המקדש השלישי. ואילו את התכונות הקוגניטיביות, הרגשיות, המיסטיות והכריזמטיות נוטל רי"ג מעולמו של הצדיק החסידי.

כללו של דבר, חידושו הגדול של רי"ג בתולדות חסידות חב"ד הוא בכך שפירש את צוואתו של הרמ"מ, "להכין לשכינה דירה בתחתונים", באופן פוליטי רדיקלי שמשמעו קריסתה של מדינת ישראל הדמוקרטית והחילונית והקמת מלכות ישראל ההלכתית-המשיחית תחתיה על כל שטחי ארץ ישראל המובטחת. ניתן לומר, כי בכך סוטה רי"ג מהמחשבה הקבלית-החסידית-המיסטית לדורותיה, שהוגיה, רובם ככולם, לא העמידו את הפוליטאה-מדינה במרכז השיח הרוחני שלם, והופך כנראה להוגה החסידי או הניאו-חסידי הראשון שמנסח את האוטופיה המשיחית שלו, הלא היא מלכות ישראל המשיחית, במונחים פוליטיים.

 

פרסומים

פרסומים

 • דוקטור לפילוסופיה יהודית, אוניברסיטת בר אילן, ינו' 2009. נושא הדוקטורט: סוד התיקון המשיחי בהגותו של הרב יצחק גינזבורג בהנחיית ד"ר אברהם אלקיים – ראש מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה אוניברסיטת בר-אילן.
 • דעת (78), כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, מאמר: פסיכותרפיה חסידית לפי המודל 'הכנעה-הבדלה- המתקה' מבית מדרשו של הרב יצחק גינזבורג. ינואר 2015.
 • ספר: רדיקליזם משיחי במדינת ישראל, פרקים בסוד התיקון המשיחי בהגותו של הרב יצחק גינזבורג, הוצאת גוונים, פבר' 2015.

השתתפות בכנסים מדעיים

 • המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום האוניברסיטה העברית בירושלים,.

  נושא הכנס: תיאולוגיה או פוליטיקה? סוגיות בחקר השחקן הדתי במאה ה-21. ספט' 2008.

  כותר הרצאתי: מלכות ישראל כשחקן דתי: תיאוסופיה פוליטית ומשיחית לפי ר' יצחק גינזבורג.

 • מרכז יהודי-ערבי, אוניברסיטת חיפה.

  נושא הכנס: האמונה הדתית והסכסוך היהודי-ערבי

  כותר הרצאתי: היחס לאסלאם בחסידות חב"ד: בין אוניברסליזם לרדיקליזם קיצוני