תואר שלישי

דרישות המחלקה

  • ראיון עם ראש המחלקה

  • סטודנטים שבאים ממסלול שאינו מחקרי במחשבת ישראל או שבאים מתחום אחר, חייבים בכתיבת תיזה לתואר שני במחשבת ישראל כחלק מההשלמות לתואר שלישי.

  • הממוצע לתיזה וגם לקורסי ההשלמה - חייב להיות  ציון של  86  לכל אחת מהמשימות. 

  • הגשת הצעת מחקר שתאושר ע"י הועדה לתואר שלישי.

  • תכנית לימודים מיוחדת שתקבע ע"י ראש המחלקה.

  • השתתפות בסמינר מחלקתי ובסמינר חוקרים.

  • מילוי דרישות ותקנות האוניברסיטה לתואר שלישי.

  • השתתפות ב - 12  קורסים סימסטריאליים (סמינריונים או הרצאות), לפחות - 4 קורסים סימסטריאליים כל שנה. 

  • שפה זרה נוספת הקשורה למחקר בנוסף לשפה האנגלית, תיקבע בתיאום עם המנחה וראש המחלקה.