מלגות עידוד למורים במסלול לתואר שני ללא תזה מותאם למורים – מחשבת ישראל (תשע"ח-תשע"ט)

‏‏‏03/09/2017

‏‏י"ב אלול תשע"ז

לכבוד

ד"ר אבי אלקיים, ראש המחלקה למחשבת ישראל

ולסגל המחלקה

אוניברסיטת בר אילן

שלום רב,

אישור תכנית פדגוגית ומלגות עידוד למורים

במסלול לתואר שני ללא תזה מותאם למורים – מחשבת ישראל

 (תשע"ח-תשע"ט)

1. רקע כללי

 

 • בתשע"ז אושרה תכנית לימודים חדשה ב"תרבות יהודית-ישראלית" במערכת החינוך הממלכתי, לכיתות א-ט.
 • הטמעת התכנית באופן מיטבי מותנית בקיומו של כוח הוראה איכותי ומקצועי במערכת החינוך הממלכתית.
 • אשר על כן, יעד מרכזי הוא הכשרת מורים בתחום. ההכשרה נועדה להקנות ידע, מיומנויות וכלי הוראה מגוונים לעיסוק מעמיק בארון הספרים היהודי ולקיום שיח זהות משמעותי. השאיפה היא כי במהלך שנים ספורות יוכשרו כלל המורים המלמדים את התחום במערכת.
 • אנו מאשרים בזאת את התכנית האקדמית שהוגשה על ידי ראשי החוג במייל ב-28 באוגוסט 2017; התכנית הכוללת קורס פדגוגי מותאם הולמת את הקווים המנחים שפורסמו בקול קורא (15 ביוני 2017).
 • אגף מורשת פועל בדרכים שונות על מנת לפרסם בקרב קהל המורות והמורים את האפשרות להירשם ללימודים אלה.
 • המורים שיירשמו לתכנית יזכו בגמולים ובהשתתפות בשכר לימוד, כמפורט במסמך המשלים לקול קורא (נשלח אליכם במייל ב-20-6-17).
 • בנוסף, יזכו הנרשמים שיעמדו בתבחינים (להלן) במלגות עידוד, כדלקמן:

תכנית המלגות: אוניברסיטת בר אילן

 • אנו מציעים את המלגה הבאה למורים שיירשמו לתואר השני בתכנית שאושרה:
 1. מלגה בגובה 4,000 ₪ למורים: 2,000 ₪ יוענקו בתום שנת הלימודים הראשונה (תשע"ח); 2,000 יוענקו עם השלמת החובות לתואר.
 • המלגה תוענק בכפוף לתבחינים שלהלן.

תבחינים לקבלת המלגה

 1. הלומדים הם מורים פעילים בחינוך הממלכתי בלבד, א-יב ;
 2. הלומדים ימלאו טופס מקוון בתחילת שנה אקדמית ובסופה וימסרו פרטי קשר ופרטים מקצועיים;
 3. הלומדים יציגו בכל שנה (באמצעות הטופס המקוון) אישור כי מילאו חובותיהם, וממוצע ציוניהם הוא 80 לפחות.
 4. בתום שנת הלימודים הראשונה יציגו אישור כי נרשמו לשנת הלימודים השנייה או לסמסטר אחרון.
 5. הלומדים יביעו נכונות בכתב (על גבי טופס הבקשה למלגה שיימסר בסוף השנה הראשונה והשנייה) ללמד תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי במשך שלוש שנים לפחות עם תום לימודיהם, בכפוף לצרכי המערכת ולכללי המשרד בדבר העסקת מורים.
 6. לא תינתן יותר ממלגה אחת ללומד. חובה להצהיר בטופס המקוון על קבלת מלגה ממקור אחר (קרן תל"י, קרן פוזן, קרן אוניברסיטאית וכד').

נהלים לקבלת המלגה

 • בתום כל שנת לימודים, יישלח אליכם טופס מקוון לבקשה למלגה. המורים העומדים בתבחינים ימלאו הטופס ויצרפו מסמכים כנדרש.
 • הטפסים המקוונים יועברו אל נציג אגף מורשת ויטופלו על ידי אנשי המקצוע במשרד החינוך לצורך העברת המלגה לחשבונו של המורה.

בברכת שנת לימודים מוצלחת,

יובל סרי

מנהל תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית

 

העתקים:

ד"ר אילון אידלשטיין והדס לאור אשור, רכזי הכשרת מורים בתרבות יהודית-ישראלית

רפרנטים מחוזיים של תרבות יהודית ישראלית